وحشت در قاموس شهادت نیست

شما تا توانسته اید به فرزندان اسلام چون شهید بهشتی و شهدای عزیز مجلس و‏‎ ‎‏کابینه با حربۀ ناسزا و تهمتهای ناجوانمردانه حمله کردید که آنها را از ملت جدا کنید، و‏‎ ‎‏اکنون که آن حربه از کار افتاد و کوس رسوایی همه تان بر سر بازارها زده شد، در‏‎ ‎‏سوراخها خزیده و دست به جنایاتی ابلهانه زده اید که به خیال خام خود ملت شهیدپرور و‏‎ ‎‏فداکار را با این اعمال وحشیانه بترسانید...

کد : 181547 | تاریخ : 07/04/1401

ننگتان باد ای تفاله های شیطان، و عارتان باد ای خودفروختگان به جنایتکاران‏‎ ‎‏بین المللی که در سوراخها خزیده و در مقابل ملتی که در برابر ابرقدرتها برخاسته است، به‏‎ ‎‏خرابکاریهای جاهلانه پرداخته اید. عیب بزرگ شما و هوادارانتان آن است که نه از‏‎ ‎‏اسلام و قدرت معنوی آن و نه از ملت مسلمان و انگیزۀ فداکاری او اطلاعی دارید. شما‏‎ ‎‏ملتی را که برای سقوط رژیم پلید پهلوی و رها شدن از اسارت شیطان بزرگ دهها جوان‏‎ ‎‏عزیز خود را فدا کرد و با شجاعت بیمانند ایستاد و خم به ابرو نیاورد، نشناخته اید. شما‏‎ ‎‏ملتی را که معلولانشان در تختهای بیمارستانها آرزوی شهادت می کنند و یاران را به‏‎ ‎‏شهادت دعوت می کنند، نشناخته اید. شما کوردلان با آنکه دیده اید با شهادت رساندن‏‎ ‎‏شخصیتهای بزرگ صفوف فداکاران در راه اسلام فشرده تر و عزم آنان مصمم تر‏‎ ‎‏می شود، می خواهید با به شهادت رساندن عزیزان ما این ملت فداکار را از صحنه بیرون‏‎ ‎‏کنید. شما تا توانسته اید به فرزندان اسلام چون شهید بهشتی و شهدای عزیز مجلس و‏‎ ‎‏کابینه با حربۀ ناسزا و تهمتهای ناجوانمردانه حمله کردید که آنها را از ملت جدا کنید، و‏‎ ‎‏اکنون که آن حربه از کار افتاد و کوس رسوایی همه تان بر سر بازارها زده شد، در‏‎ ‎‏سوراخها خزیده و دست به جنایاتی ابلهانه زده اید که به خیال خام خود ملت شهیدپرور و‏‎ ‎‏فداکار را با این اعمال وحشیانه بترسانید، و نمی دانید که در قاموس شهادت واژۀ وحشت‏‎ ‎‏نیست. اکنون اسلام به این شهیدان و شهیدپروران افتخار می کند و با سرافرازی همۀ مردم‏‎ ‎‏را دعوت به پایداری می نماید، و ما مصمم هستیم که روزی رخش ببینیم و این جان که از‏‎ ‎‏اوست تسلیم وی کنیم.‏

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۲

انتهای پیام /*