شاخصه های یک دولت اسلامی

برنامۀ دولت اسلامی آن است که همۀ بشر به سعادت برسند؛

کد : 182241 | تاریخ : 06/06/1400

برنامۀ دولت اسلامی آن است که همۀ بشر به سعادت برسند؛ و همه در کنار هم به‏‎ ‎‏طور سلامت و رفاه زندگی کنند. اسلام با همۀ کشورهایی که در جهان هستند می خواهد‏‎ ‎‏که دوست باشد؛ دولت اسلامی با همۀ ملتها و با همۀ دولتها می خواهد که تفاهم و ارتباط‏‎ ‎‏صحیح داشته باشد؛ در صورتی که آنها متقابلاً احترام دولت اسلامی را مراعات کنند.‏

صحیفه امام جلد ۹ ص ۷۲

انتهای پیام /*