هفته ای برای روشنگری دفاع

در‏‎ ‎‏این هفته نویسندگان و گویندگان و رزمندگان و افشاگران و هنرمندان به بررسی کامل‏‎ ‎‏جنگ می پردازند

کد : 182508 | تاریخ : 01/07/1400

در‏‎ ‎‏این هفته نویسندگان و گویندگان و رزمندگان و افشاگران و هنرمندان به بررسی کامل‏‎ ‎‏جنگ می پردازند و ابعاد این واقعۀ تاریخی را روشن می نمایند. آنچه تا کنون از انگیزۀ‏‎ ‎‏صدام بعثی و حزب بعث عراق بر روشن بینان نباید مخفی باشد آن است که ابرقدرتان‏‎ ‎‏جنایتکار و خصوصاً امریکا در این انقلاب به این نتیجه رسیده اند که انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ملت ایران با سایر انقلابهای غیرالهی تاریخ فرق اساسی دارد و رمز پیروزی شگفت انگیز‏‎ ‎‏آن را پس از تجزیه و تحلیل، در اسلام راستین یافتند.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۲۳۸

انتهای پیام /*