ایثار

آنچه شما را در دو جبهه پیروز کرد و پیروز کرده و می کند ان شاءالله ـ جبهه‏‎ ‎‏باطنی و نفسانی و جبهۀ جنگ با گروه شیطانی ـ آن اخلاص و ایمان شماست که شما را‏‎ ‎‏پیروز می کند.

کد : 182556 | تاریخ : 04/07/1400

آنچه شما را در دو جبهه پیروز کرد و پیروز کرده و می کند ان شاءالله ـ جبهه‏‎ ‎‏باطنی و نفسانی و جبهۀ جنگ با گروه شیطانی ـ آن اخلاص و ایمان شماست که شما را‏‎ ‎‏پیروز می کند. شما شیعۀ همان هستید که می فرمود: اگر همۀ عالم در مقابل من بایستند،‏‎ ‎‏تنها در مقابل همه می ایستم. آن ایمان است که او را آنطور در مقابل همه چیز می ایستاند.‏‎ ‎‏آن اخلاص اوست. آن روحانیت و معنویت اوست.

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۱۹۸

انتهای پیام /*