قوای انتظامی حافظ استقلال کشور

قوای انتظامی از ماست و ما از آنها

کد : 182704 | تاریخ : 19/07/1400

قوای انتظامی از ماست و ما از آنها.‏‎ ‎‏قوای انتظامی حافظ استقلال کشور ماست و ما پشتیبان آنها و ملت ما پشتیبان آنهاست. در‏‎ ‎‏بین ما اگر تفرقه ای بیندازند، به ضرر کشور است. باید همه هوشیار باشید؛ نگذارید تفرقه‏‎ ‎‏واقع بشود. ملت هوشیار باشد که بین آنها و قوای انتظامی تفرّقی حاصل نشود؛ قوای‏‎ ‎‏انتظامی بیدار باشند که بین آنها و ملت جدایی نیفتد.در بین خودشان باید حفظ نظام و‏‎ ‎‏سلسله مراتب را بکنند؛ اگر بخواهند خدمت به کشور و اسلام بکنند، باید انتظامات را‏‎ ‎‏حفظ کنند و سلسله مراتب را حفظ کنند.‏

صحیفه امام جلد ۷ ص ۸۷

انتهای پیام /*