مترقی ترین فرهنگ

شرق یک فرهنگ اسلامی دارد که بلندترین فرهنگ، مترقی ترین فرهنگ است.

کد : 182994 | تاریخ : 14/08/1400

شرق یک فرهنگ اسلامی دارد که بلندترین فرهنگ، مترقی ترین فرهنگ است. با‏‎ ‎‏این فرهنگ اسلامی باید تمام احتیاجاتش را اصلاح کند، و دستش را پیش غرب دراز‏‎ ‎‏نکند، پیش این غرب و از غرب یک چیزی بخواهد، خودش باید درست بکند. سابق‏‎ ‎‏اینطور بوده است که کتب طبی شرق در اروپا رفته است، و اروپا را طبیب کرده و آن‏‎ ‎‏طبیبهای بزرگ را درست کرده ـ کتب شرق بوده است؛ کتاب شیخ الرئیس‏ بوده، کتب‏‎ ‎‏رازی‏‎‎‏ بوده است؛ و اینها کار کردند ـ حالا چه شده است که ما حالا باید بعد از اینکه‏‎ ‎‏تمدن از شرق طرف غرب رفته، شرق تمدن را صادر کرده به غرب، حالا ما به واسطۀ‏‎ ‎‏یک کارهای ناشایسته ای باید عقب افتاده باشیم و دستمان را طرف غرب دراز کنیم. ‏

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۳۸۵

انتهای پیام /*