نقشه راه و ضرورت شناخت جریان اندیشه امام

کد : 183400 | تاریخ : 08/09/1400

پرتال امام خمینی(س): یادداشت۲۷۰/ علی عباسی

انقلاب اسلامی حاصــل مجاهدتهــای فــراوان زنـان و مـردان پاکباختـه ای اسـت کـه امـام خمینـی را بـه رهبـری و اندیشـه او را بـه راهبـری ایـن نهضـت پذیرفتـه بودنـد. چـه انقلابیونی که از ابتـدای نهضت در لــوای قیــادت و پیشــوایی او، مبــارزات خــود را ســامان دادنــد و چــه آنان کــه در ایــام منتهــی بــه بهمــن ۱۳۵۷ او را بــه رهبــری و امامــت برگزیدنــد، الگـو و نظـام فکـری امـام را پذیرفتـه بودنـد و در تلاش بــرای پیــروزی و پیاده ســازی اندیشــه های امــام خمینـی بودنـد.

در زمانـه ای کـه هـر گـروه و دسـته ای، بـرای خـود یـک ایدئولـوژی و فکـر را رهایـی بخـش می دانسـت و آن را نقشـه راه مبـارزه قـرار مـی داد، ایـن اندیشـه و آرای امــام بــود کــه اکثریــت مــردم و انقلابیــون را بــا خـود همـراه کـرد و سـرانجام نیـز، مـردم بـه الگـوی حکومــت داری و نظــام وقانــون اساســی ای رأی دادنـد کـه الهـام گرفتـه ازاندیشـه امـام بـود؛ و در فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسـلامی را برگزیدند که محصــول نظریــه سیاســی ایشــان بــود. علاوه برایــن رهبـری فعلـی و دیگـر مسـئولان جمهـوری اسلامی نیــز بارهــا تاکیــد کرده انــد کــه نظــامِ جمهــوری اسـلـامی، برآمــده از اندیشــه امــام و راه درســت، ادامـه و پیگیـری همـان اندیشه هاسـت.

بنابرایـن اگـرجمهـوری اسلـامی،خواسـته یـا ناخواسـته ازآن اندیشـه ها زاویـه بگیـرد و منحـرف شـود،بـا بحـران مشـروعیت مواجـه خواهـد شـد. در ایـن بـاره رهبـر کنونـی انقـلاب اسلـامی آیت الله خامنـه ای نیـز بـه لـزوم جریـان اندیشـه امام خمینـی در همــه ارکان و نظــام معرفتــی جمهــوری اســلامی توجــه دارد: «دربــاره امــام خیلــی حــرف زده ایــم، شــاید بعضی هــا خیــال کرده انــد مــا بــا اغــراق و مبالغـه حـرف می زنیـم؛ ولـی نـه، آنچـه دربـاره امـام بزرگوارمــان گفته ایــم، نــه اغــراق اســت، نــه مبالغــه اســت؛ بخشــی از واقعیــت اســت؛ بیــش از آنچــه توصیــف کرده ایــم و توانســته ایم ارائــه بدهیــم، امــام بزرگـوار و عزیـز مـا دارای مضمـون و معنـا و مغـز بـود. آنچـه در اختیـار ملـت ایـران و در معـرض دیـد و فکـر ملتهـا در سراسـر عالـم اسـت، سـاخته و پرداختـه آن دسـت توانـا اسـت. مـا بـرای اینکـه راه را درسـت برویـم، بایـد نقشـه معمـار را بدانیـم.

اگر در یـک بنای متعـارف معمولـی، نقشـه در اختیـار نباشـد، نقشه اصلـی معلـوم نباشـد، سـازندگان و بنایان هر چه هم چیره دســت باشــند، ممکــن اســت اشــتباه کننــد؛ بایـد نقشـه اصلـی را اگر هنری در سازندگی و در احیـاء هسـت، آن را بـه کار بـرد... اگـر نقشـه را ندانسـتیم، زاویــه پیــدا می کنیــم؛ وقتــی زاویــه پیــدا شــد، روز بـه روز هرچـه پیـش برویـم، از راه اصلـی و صـراط مســتقیم دور می شــویم؛ وقتــی از صــراط مســتقیم دور شــدیم، از هدفهــا دور می شــویم، بــه هدفهــا نمی رسـیم؛ بـرای اینکـه بـه هـدف برسـیم، بایـد راه را گــم نکنیــم؛ بــرای اینکــه راه را گــم نکنیــم، بایــد نقشـه اصلـی و اساسـی، جلـوی چشـم مـا باشـد، آن را بشناسـیم و بدانیـم. (سـخنان رهبـری در مراسـم بیســت و پنجمیــن ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی ۱۴ / ۳ / ۱۳۹۳)

امـا نکتـه اصلـی در بـاب «جمهـوری اسـلامی این اسـت کـه امـام خمینـی و به تبـع، نهضتی که ایشـان راهبـری کـرد تـک بعـدی نبـود بلکـه قیـام بـرای اجــرا و پیــاده ســازی مجموعــه ای از خواســته ها و آرمانهـا بـود. آنچـه باعـث پیروزی شـد، همیـن «کل بمـا هـو کل» بـود کـه همـه را بـا انقلـاب همـراه کـرد و مـردم ایـران خواسـته ها و آرمانهـای خـود را در آن یافتـه و بـا آن همـراه شـدند و پیـش و پـس از پیـروزی بـرای آن مجاهـده و تـلاش کردنـد. درواقـع مـا درمواجهـه بـا اندیشـه امـام خمینی بــا یــک «کل بمــاهــو کل» روبــروهســتیم و باید مجموع اندیشــه را به تمامــه دیــد ونمی تــوان هیچ کــدام از اجــزاء را وانهــاد و یــا بخشــی از اندیشــه را پررنــگ یــا کم رنــگ کــرد کــه در ایــن صــورت بــا خطــر تحریــف اندیشــه امــام مواجــه خواهیـم شـد.

تحریفـی کـه گاه بخشـی از اندیشـه ایشـان را حـذف و بـر جزئـی دیگـر از اجـزاء آن تاکیـد مضاعـف می کند و گاه بـا نگاهـی کاریکاتوری آن گونه کــه یــادگار امــام حجت الاسلام والمســلمین ســید حســن خمینــی در ســالهای اخیــر مکــرر تبییــن کـرده اسـت. بخشـی از اندیشـه را جلـوه می بخشـد و بخشــی دیگــر را کمرنــگ وانمــود می کنــد. حــال وظیفــه مــا و همــه دلســوزان ایــران و امــام و انقــلاب ایــن اســت کــه بازگشــتی دوبــاره بــه آرمانهــای انقــلاب و اندیشــه های متعالــی و وحدت بخــش امــام داشــته باشــیم و بــرای پیــاده ســازی آن آرمانهــا و اندیشــه ها بــه صــورت کامــل؛ نــه یــک کلمــه کــم و نــه یــک کلمــه زیــاد، تلاش کنیم و بـر یـاران عالم و پژوهشگران اندیشه امام خمینــی اســت کــه بــا اجتهــاد صحیــح در مکتــب امـام و بـا تفسـیرهای بجـا و روشمنـد در اندیشـه او، نســخه هایی نــو بــرای مســائل و آلام امــروز جامعــه تجویــز کــرده، کــه بی گمــان نوشــداروی زخمهــا و نارســایی های امــروز جامعــه، بازگشــت بــه اندیشــه امــام خمینــی اســت و روشــن اســت کــه رمــز بقــاء، همــان رمــوز آغازیــن نهضــت اســت. منبع: حریم امام؛ شماره ۴۷۸

انتهای پیام /*