هر چه ملت بخواهد

وقتی که یک ملتی خودش کار‏‎ ‎‏خودش را انجام می دهد، دیگر هر که می خواهد هر صدایی بکند، هر داد و فریادی‏‎ ‎‏بکند، خوب، ملت خودش می خواهد.

کد : 183420 | تاریخ : 09/09/1400

وقتی که یک ملتی خودش کار‏‎ ‎‏خودش را انجام می دهد، دیگر هر که می خواهد هر صدایی بکند، هر داد و فریادی‏‎ ‎‏بکند، خوب، ملت خودش می خواهد. من یکوقت گفتم اگر ملت خواست بگوید که نه،‏‎ ‎‏ما دیکتاتور می خواهیم، همۀ ملت گفتند ما دیکتاتور می خواهیم، شما چه حقی دارید‏‎ ‎‏بگویید نه.

صحیفه امام جلد ۹ ص ۵۲۹

انتهای پیام /*