ایران، محیط محبت

این محیط محبت را حفظ کنید.

کد : 183479 | تاریخ : 14/09/1400

این محیط محبت را حفظ کنید. ایران را یک محیط محبت کنید ـ به دست شما ـ شما‏‎ ‎‏پاسدارها، شما ارتش، آن ژاندارمری، این پاسبان، همه و همه. اگر همه با هم یک وضع‏‎ ‎‏اسلامی ـ انسانی پیدا بکنیم، محیطْ یک محیطِ محبت می شود؛ همه به هم خدمتگزار‏‎ ‎‏می شوند. در این نهضت و آن وقتی که مردم مشغول بودند به مخالفت، خوب دیدید که‏ ‏یک وضع انسانی پیدا شده بود، یک تحول پیدا شده بود. که سرباز وقتی که می آمد توی‏‎ ‎‏کوچه ها، مردم گلُ به او می ریختند؛ او گریه می کرد و به آنها اظهار محبت می کرد. ‏

صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۴۴۴ - ۴۴۵


انتهای پیام /*