مصحف فاطمیه فضیلتی مختص زهرا (س)

آنکه من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این‏‎ ‎‏۷۵ روز وارد می شده و مسائل آتیه ای که بر ذریۀ او می گذشته است، آن مسائل را می گفته‏‎ ‎‏است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است....

کد : 183834 | تاریخ : 14/10/1400

حتی دربارۀ ائمه هم من ندیده ام که‏‎ ‎‏وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای‏‎ ‎‏حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ست که آنکه من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این‏‎ ‎‏۷۵ روز وارد می شده و مسائل آتیه ای که بر ذریۀ او می گذشته است، آن مسائل را می گفته‏‎ ‎‏است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است، راجع‏‎ ‎‏به مسائلی است که در عهد ذریۀ بلند پایۀ او حضرت صاحب ـ سلام الله علیه ـ است، برای‏‎ ‎‏او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمی دانیم، ممکن است.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۵

انتهای پیام /*