مرز دشمنی بیگانگان

نکتۀ مهمی که همۀ ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با‏‎ ‎‏بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کیْ و تا کجا ما را تحمل‏‎ ‎‏می کنند

کد : 184690 | تاریخ : 05/01/1401

نکتۀ مهمی که همۀ ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با‏‎ ‎‏بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کیْ و تا کجا ما را تحمل‏‎ ‎‏می کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول‏‎ ‎‏از همۀ هویتها و ارزشهای معنوی و الهی مان نمی شناسند. به گفتۀ قرآن کریم، هرگز دست‏‎ ‎‏از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و‏‎ ‎‏چه نخواهیم صهیونیستها و امریکا و شوروی در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و‏‎ ‎‏شرافت مکتبیِ مان را لکه دار نمایند. بعضی مغرضین ما را به اِعمال سیاست نفرت و کینه‏‎ ‎‏توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می دهند؛ و با دلسوزیهای بیمورد و‏‎ ‎‏اعتراضهای کودکانه می گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنیها شده است و از چشم‏‎ ‎‏غرب و شرق و ایادی شان افتاده است! که چه خوب است ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ این سؤال پاسخ داده شود‏‎ ‎‏که ملتهای جهان سوم و مسلمانان، و خصوصاً ملت ایران، در چه زمانی نزد غربیها و‏‎ ‎‏شرقیها احترام و اعتبار داشته اند که امروز بی اعتبار شده اند! ‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۹۰

انتهای پیام /*