خطر فرهنگ اجنبی

آنچه می‏توان گفت‏ ام‏ الامراض‏ است‏، رواج روزافزون فرهنگ اجنبی استعماری است که در سالهای بسی طولانی جوانان ما را با افکار مسموم پرورش داده و عمال داخلی استعمار بر آن دامن‏زده‏اند و از یک فرهنگ فاسد استعماری جز کارمند و کارفرمای استعمارزده حاصل نمی‏شود.

کد : 184702 | تاریخ : 07/01/1401

آنچه می‏توان گفت‏ ام‏ الامراض‏ است‏، رواج روزافزون فرهنگ اجنبی استعماری است که در سالهای بسی طولانی جوانان ما را با افکار مسموم پرورش داده و عمال داخلی استعمار بر آن دامن‏زده‏اند و از یک فرهنگ فاسد استعماری جز کارمند و کارفرمای استعمارزده حاصل نمی‏شود. صحیفه امام، ج‏۲، ص: ۳۴۶

انتهای پیام /*