انقلابی به رنگ ضیافت الهی

این ضیافت الهی انسان را منقلب باید بکند

کد : 184775 | تاریخ : 20/01/1401

این ضیافت الهی انسان را منقلب باید بکند از این جهت حیوانی به آن جهت واقعی‏‎ ‎‏انسانی؛ از آن ظلمتهایی که اطلاع به آن داریم منقلب کند انسان را به آن نورهایی و نور‏ ‏مطلقی که همۀ عالم تبع اوست. همۀ دعوت انبیا این بوده است که مردم را از این‏‎ ‎‏سرگردانی ای که دارند ـ هر که یک طرف می رود و هر که یک مقصدی دارد ـ این مردم‏‎ ‎‏را از اینجا دعوت کنند و راه را نشانشان بدهد که این راه است.

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۳۳ - ۳۴

انتهای پیام /*