تفسیر قرآن چگونه باشد؟

کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کمال‏‎ ‎‏است

کد : 184817 | تاریخ : 26/01/1401

 کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کمال‏‎ ‎‏است؛ کتاب تفسیر نیز باید کتاب عرفانی اخلاقی و مبیّن جهات عرفانی و‏‎ ‎‏اخلاقی و دیگر جهات دعوت به سعادت آن باشد. مفسِّری که از این جهت‏‎ ‎‏غفلت کرده یا صرف نظر نموده یا اهمّیّت به آن نداده، از مقصود قرآن و منظور‏‎ ‎‏اصلی انزال کتب و ارسال رسل غفلت ورزیده. و این یک خطائی است که‏‎ ‎‏قرنها است این ملت را از استفاده از قرآن شریف محروم نموده و راه هدایت را‏‎ ‎‏به روی مردم مسدود کرده

آداب الصلاه ص ۱۹۳

انتهای پیام /*