پاسخ استفتاء دادستان کل کشور در مورد قتل شبه عمد

امام خمینی در چهارم اردیبهشت ماه سال ۶۲ به استفتای آیت الله صانعی درباره تشخیص قتل شبه عمد پاسخ دادند.

کد : 184931 | تاریخ : 04/02/1401

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی الامام خمینی ـ دام ظله. بعدالتحیه تقاضا می شود به سؤال‏‎ ‎‏ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:‏

‏‏ در استفتایی که از حضرتعالی شده دربارۀ رانندگانی که به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و یا‏‎ ‎‏در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد به خاطر تصادف می شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید: «با‏‎ ‎‏فرض اینکه تخلف، تفریط نسبت به نفْس است حکم شبه عمد‏‎‎‏ را دارد.» آیا این حکم به طور مطلق‏‎ ‎‏است، یعنی نظر مبارک بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهدۀ محکمه می باشد و حضرتعالی با فرض‏‎ ‎‏موضوع حکم فرمودید؟‏

‏‏۴/۲/۶۲ ـ دادستان کل کشورـ یوسف صانعی‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی ‏

‏‏ تشخیص موضوع با اینجانب نیست.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۰۸

انتهای پیام /*