همه از خدا

تمامی ذات موجودات و خواست ها و اراده ها...

کد : 184962 | تاریخ : 04/02/1401

تمامی ذات موجودات و خواست‌ها و اراده‌ها و آثار ‏‎ ‎‏و حرکات از شئون ذات حق و صفت او و سایه مشیّت و اراده او و همگی بروز نور و ‏‎ ‎‏تجلی او و لشکریان او و درجات قدرتش هستند.

شرح دعای سحر ص ۱۰۴

انتهای پیام /*