قرائت اشتباه از اسلام

ما در یک مدتی‏‎ ‎‏گرفتار بودیم به یک نفر از مردم و به قشری از اهل علم که اینها اسلام را از آن طرف نگاه‏‎ ‎‏می کردند

کد : 185164 | تاریخ : 31/02/1401

ما در یک مدتی‏‎ ‎‏گرفتار بودیم به یک نفر از مردم و به قشری از اهل علم که اینها اسلام را از آن طرف نگاه‏‎ ‎‏می کردند. عرفا اسلام را قبول داشتند، لکن تمام مسائل را برمی گرداندند به آن معانی‏‎ ‎‏عرفانی، مسائل روز قائل نبودند. حتی اگر روایتی یا آیه ای در جهاد می آمد اینها همان‏‎ ‎‏«جهاد نفس» را می گفتند هست. و اسلام را با یک صورت دیگری غیر از آن صورت‏‎ ‎‏واقعی که جامع است، جامع همۀ اطراف است، نظر می کردند.

صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۴۵۹

انتهای پیام /*