قاعده اجماع در نگاه امام خمینی

در این مقاله به قاعده اجماع در نگاه امام خمینی پرداخته شده است.

کد : 185307 | تاریخ : 21/03/1401

قاعده اجماع در نگاه امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): ربانی، محمد حسن

پیش از ورود به بحث، به شرح چند واژه که در کتابهای علم الحدیث، رجال شناسی و آثار فقیهان بسیار به چشم می خورد، می پردازیم، به امید آن که مفید افتد.

۱. توثیق:

ثقه شمردن کسی از سوی اهل خبره، با واژگانی چون: ثقة الحدیث، ثقة فی نفسه، ثقة ضابط، ثقة عین، ثقة حجّة، ثقة متقن، ثقة ثقة، عدل امامی ضابط.

توثیق، گاه خاص است و گاه عام. یعنی، یکی از اهل خبره، گاه به گونه خاص و ویژه کسی را ثقه می شمارد و از او نام می برد و او را امین و مورد اعتماد می شمارد و گاهی جمعی را به ثقه بودن می ستاید؛ در مثل می گوید: تمامی راویان این کتاب، ثقه هستند، من از غیرثقه، روایت نمی کنم و…. ثقه به کسی می گویند که بر او بشود اعتماد کرد و بشود او را امین قرار داد. این معنایی است که جملگی اهل لغت برآنند.

جرجانی در التعریفات می نویسد: (الثّقة: هی الّتی یعتمد علیها فی الاقوال والافعال.)

دیگر لغت شناسان گفته اند: (وَثِقُ به: ائتمنه. به او اعتماد کرد. اطمینان کرد. وثق بکلامه: صَدّقه. گفتارش را باور کرد. راست دانست. ییوثق به: امین. قابل اعتماد.)

ثقه در اصطلاح دانش فقه و رجال شناسی، به باور شماری از فقیهان و رجال شناسان شیعه، چنان نیست که تنها راوی شیعه را در بربگیرد، بلکه هم می تواند راوی شیعه از این ویژگی برخوردار باشد و هم راوی سنّی.

راستگو بودن و اشتباه و سهو نکردن، ویژگیهایی هستند که امکان دارد گمراهان و منحرفان در عقیده از آنها برخوردار باشند. از این روی، فقیهانی چون محقق اردبیلی (م: ۹۹۳ه. ق.) و وحید بهبهانی (م: ۱۲۰۵ه. ق.) بر این نظرند که فرد فطحی مذهب، می تواند ثقه باشد و راستگویی و به دور از اشتباه و فراموشی، با فطحی بودن، قابل جمع هستند: (اگر درباره راوی گفته شد: فطحی و ثقة، همان گونه که درباره عبداللّه بن بکیر و حسن بن علی بن فضال و بسیاری از راویان گفته شده، ناسازگاری در بین نیست. می توان بین این دو ویژگی جمع کرد و گفت: راوی، گرچه مذهب فطحی دارد، ولی ثقه است.) ۱

در برابر این دیدگاه، دیدگاه دیگری وجود دارد که فقیهانی چون: شهید ثانی۲، شیخ حسن، صاحب معالم ۳ و علاّمه سید محمد موسوی عاملی۴ و گروهی از فقیهان پیش از آنان، برآنند و آن ثقه نبودن راوی غیر دوازده امامی است. ۵

به دید اینان، راوی غیر از دوازده امامی، ثقه نیست و بر سخن و روایت او نمی شود اعتماد کرد، مگر این که اجماع برابر و هماهنگ با آن باشد؛ یعنی ضعف و سستی آن، به اجماع جبران شود و یا آن که شهرت عملی اصحاب با آن هماهنگ باشد.

ولی پس از عصر وحید بهبهانی، مشرب تمامتِ فقیهان سیصد ساله پسین، بر این قرار گرفت که: (ثقه بودنِ راوی، با کژ راهه روی وی در عقیده و غیر دوازده امامی بودن وی، ناسازگاری ندارد و می توان بین آن دو ویژگی جمع کرد. دلیلهای حجت بودن خبر واحد را در برگیرنده تمامی قسمها و گونه های خبر: صحیح، حسن، موثّق و ضعیف جبران شده به شهرت، دانست.)

از این روی، علاّمه مامقانی (۱۲۹۰ ۱۳۵۱ ه. ق.) می نویسد: (آنچه را من دریافته ام، آن گاه که فقیهان پسین، می گویند: (الوثاقه) مراد آنان، معنای فراگیر آن است؛ یعنی راوی، جدای از مذهب و کیش و عقیده ای که دارد، امین و مورد اطمینان و ثقه است. ولی آن گاه که ثقه بودن را در معنای خاص آن به کار می برند، مراد، راوی عدلِ امامی ضابط است. مانند همین اطلاق، درباره عدالت نیز وجود دارد. زیرا گاهی مراد از عدالت، معنای خاص تر؛ یعنی عدالت در مذهب امامیه است و گاهی به معنای عام آن است؛ یعنی، دارای ملکه عدالت، گرچه دوازده امامی نباشد و در مذهب از عدالت برخوردار باشد.) ۶

۲. تعدیل.

کسی را به عدل وصف کردن. عدل، ضد ستم است و مصدر و در مقام وصف به کار برده می شود. عادل کسی است که قول و حکم او، پسندیده و مورد رضایت باشد. باهلی می نویسد: مرد عادل کسی است که شهادت او روا و نافذ باشد. تعدیل، از همین ریشه گرفته شده است؛ زیرا گفته می شود: (عدّل المیزان سوّاها وتعدیل الشیء تقویمه.)

جرجانی می نویسد: (العدالة: فی اللّغة: الاستقامه و فی الشریعة: عبارة عن الاستقامة علی طریق الحق بالاجتناب عما هو مخطور دینه. العدل: عبارة عن الامر المتوسط بین طرفی الافراط والتفریط وفی اصطلاح النحویین: خروج الاسم عن صیغة الاصلیة الی صیغة اخری و فی اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الکبائر ولم یصر علی الصغائر وغلب صوابه و اجتنب الافعال الخسیسة کالأکل فی الطریق والبول وقیل: العدل مصدر بمعنی العدالة وهو الاعتدال والاستقامة وهو المیل الی الحق.) ۷

عدالت در لغت: به مفهوم استقامت و در شریعت: استقامت و ملکه ای در انسان که او را از انجام گناه باز دارد. عدل، حد وسط و میان دو سوی زیاده روی و کوتاهی در هر کار. در نحو، خارج شدن اسم از صیغه اصلی خود به صیغه دیگر. در فقه، کسی که از انجام گناهان کبیره بپرهیزد و بر گناهان صغیره، پای نفشارد. و کارهای نیک او از کارهای زشت و ناپسند او بیش تر باشد. از کارهای پست مانند: خوردن در بازار و در راه و بول در گذرگاه ها بپرهیزد. شماری گفته اند: عدل، مصدر است، به معنای عدالت. عدل در این صورت، به معنای اعتدال و استقامت و میل به حق است.

۳. تزکیه.

این کلمه از ماده (زَکْوْ) مصدر (زکا) ست. زکْو و زکاء در لغت به معنای پاک کردن نفس و مال است. علاّمه طباطبایی می نویسد: (تزکیه، تطهیر است و آن زدودن و ستردن زشتیهاست و این شامل زدودن و ستردن باورها و اعتقادهای فاسد، مانند شرک، کفر و همچنین شامل زدودن ملکات رذیله، مانند: کبر، بخل و کارها و رفتارهای ناپسند، مانند: زنا، قتل و شرب خمر هم می گردد. و به معنای تعلیم کتاب و حکمت نیز آمده است.) ۸

تزکیه نفس، دارای اقسام و مراحلی است که در قرآن بازتاب یافته است و خداوند به همه آن قسمها اشاره فرموده است:

الف. گاه تزکیه به خود خداوند نسبت داده می شود: (بل اللّه یزکّی من یشاء). ۹

ب. گاه به پیامبر (ص)، نسبت داده می شود: (تطهّرهم و تزکیهم) ۱۰ و (یتلو علیکم آیاتنا و یزکّیکم). ۱۱

ج. گاه به خود بندگان نسبت داده می شود: (قد افلح من زکّیها.) ۱۲

این تزکیه بر دو قسم است:

۱. انسان با فعل خود به این مرحله دست یابد که بسیار پسندیده است: (قد افلح من تزکّی). ۱۳

۲. یا به قول خود، مانند کسی که خود را پاک می شمارد و این بسیار ناپسند است: (لاتزکّوا انفسکم).

۴. مدح: ستایش، ثنای به صفات جمیله. وصف به جمیل. توصیف به نیکویی. نقیض هجاء. نقیض ذم. ابن منظور در لسان العرب می نویسد: (المدح: نقیض الهجاء وهو حسن الثنا.)

فرق توثیق و مدح

از آنچه در نگاشته های فقیهان و آثار رجال شناسان آمده، به دست می آید، اینان بین توثیق و مدح، فرق گذارده اند. از این نوشته ها به دست می آید: توثیق بزرگداشت و گرامی داشت کسان، در حدّ اعلاست و مدح گرامی داشت و بزرگداشت در مرحله های پایین تراست. در نزد اینان، برای هر یک از این دو مقوله، اصطلاحها و واژه های ویژه ای وجود دارد که برابر آنها، استفاده مدح و توثیق می کنند: واژگان توثیق: بیش تر فقیهان بر این باورند که واژگان: ثقه، عین، حجة، عدل دلالت بر توثیق راوی می کند و بزرگی و والا مقداری وی را در حدّ عالی می رساند. ۱۴

شماری از فقیهان و صاحب نظران، واژگان دیگری را افزوده و گفته اند اینها هم دلالت بر توثیق راوی می کنند. از جمله شهید ثانی، کلمه (صحیح الحدیث) را نیز مفید توثیق می داند.

واژگان مدح: حافظ، ضابط، یحتج بحدیثه، صدوق، یکتب حدیثه و ینظر، شیخ جلیل، صالح الحدیث، مشکور، خیر، جید، فاضل، مسکون الی روایته. واژگانی نیز وجود دارد که به اجماع فقیهان و رجال شناسان، دلالت بر توثیق و مدح ندارند و از آنها چیزی دستگیر فقیه نمی شود: مولی فلان، کوفی و…. واژگانی وجود دارد که نه دلالت بر مدح می کنند و نه ذم را می رسانند. مامقانی در مقباس الهدایه، این گونه واژگان را به بوته بررسی نهاده است.

و واژگان مورد اختلاف، به این معنی که در پاره ای از واژگان فقیهان اختلاف دارند. به نظر شماری از آنان، آنها دلالت بر مدح می کنند و به نظر شماری دیگر، چنین نیست. در مَثَل درباره کسانی وارد شده، له کتاب، له اصل، له مصنف۱۵ و… بیش تر فقیهان و رجال شناسان آنها را مفید مدح ندانسته اند ولی شماری دیگر، از جمله محقق اردبیلی، آقا جمال خوانساری در حاشیه روضه، بر این گرایش هستند که این واژگان نیز دلالت بر مدح دارند. و علاّمه سید محمد مهدی بحرالعلوم (۱۲۲۰ه. ق.)، علاّمه مجلسی (۱۱۱۱ه. ق.) وحید بهبهانی (۱۲۰۵ه. ق.) سید محمد جواد عاملی (۱۲۲۶ه. ق.) بر این باورند که این واژگان دلالت بر مدح می کنند. ۱۶

علاّمه مجلسی درباره معاویة بن میسره می نویسد: (درباره او، مدح و ذمی وارد نشده، ولی گفته شده: (له اصل) دست کم این واژه دلالت بر مدح وی می کند. پس روایت وی، حسنه خواهد بود.) ۱۷

علاّمه بحرالعلوم آن را نشانه ثقه بودن زید نرسی دانسته است. ۱۸ فقیهان در ذیل بحث عصیر عنبی، به شرح درباره معنای این واژگان و دلالت آنها بر مدح سخن گفته اند. ۱۹

راه شناخت راوی ثقه

۱. امام (ع) به روشنی درباره راوی گفته باشد: ثقه و مورد اعتماد است. البته حدیثی می تواند ثقه بودن راوی را ثابت کند که دو شرط داشته باشد:

الف. صحیح السند باشد. زیرا با حدیث ضعیف، نمی توان ثقه بودن راوی را ثابت کرد.

ب. فرد توثیق شده نباید خود راوی باشد؛ زیرا در این صورت گمان می رود که خود دست به چنین جعلی زده است. از این روی از امام خمینی نقل شده که گفته است: (اذا کان ناقل الوثاقة هو نفس الرّاوی فان ذلک یثیر سوء الظنّ / به، حیث قام بنقل مدائحه وفضائله فی الملأ الاسلامی.) ۲۰ اگر راوی ثقه بودن، خودِ راوی باشد، این نقل، بدگمانی را بر می انگیزد؛ زیرا به نقل ستایش خود در برابر انظار مردم پرداخته است.

۲. یکی از عالمان پیشین رجال، به ثقه بودن و راوی، گواهی دهند. در مَثَل، اگر شیخ طوسی و نجاشی که هم روزگار با راویان و یا نزدیک به زمان آنان می زیسته اند، به ثقه بودنِ راوی گواهی دهند، آن راوی، ثقه خواهد بود.

فهرست نجاشی، بر همین اساس نگارش یافته است. وی، به روشنی درباره ثقه و ضعیف بودن راوی نظر می دهد.  بحث حجت بودن قول رجالی، از چه بابی است و آیا قول یک رجالی در تزکیه راوی کافی است و یا با دو رجالی بر تزکیه راوی گواهی دهند؟

اگر قول دو رجالی، ناسازگار با هم بود، چه باید کرد؟ در چنین موردی آیا جرح مقدم است، آن گونه که شهید ثانی (۹۱۱ ۹۶۵ه. ق.) و علاّمه محمد اسماعیل خواجوئی (۱۱۷۵ ه. ق.) در حاشیه مشرق الشمسین، بر این نظرند، یا تعدیل و یا تساقط؟ بحثهایی است که در مجالی دیگر باید به آنها پرداخت.

۳. گواهی یکی از علمای پسین رجال، به ثقه بودن و نبودن راوی. از جمله کسانی که درباره ثقه و غیرثقه بودن راویان نظر داده اند و شماری از فقیهان نظر آنان را پذیرفته و به کار بسته اند، علاّمه حسن بن یوسف مطهر حلّی (۶۴۸ ۷۲۶ه. ق.) و تقی الدین بن داود حلّی (۷۰۷ه. ق.) هستند این دو، که در دانش رجال کتاب نگاشته اند، درباره راویانی ادعای ثقه بودن کرده اند که در کتابهای رجالی پیشین، از توثیق و جرح آنان خبری نیست.

البته جای بحث دارد که آیا نظر اینان درباره ثقه بودن راوی و در اصطلاح توثیقات اینان، حجت است، یا خیر. محقق اردبیلی، در مجمع الفائدة والبرهان، به نظر رجال شناسان متأخر، از جمله ابن مطهر حلّی و ابن داود حلّی، سخت پای بندی نشان می دهد.

در برابر، شماری از فقیهان، دیدگاه رجال شناسان پسین را حجت ندانسته اند و بر این نظرند که شهادت اینان، از روی حدس است و مستند نیست، از جمله آقای خوئی بر این نظر است.

۴. از راه قرینه ها و نشانه ها: به این معنی که فقیه با کندوکاو و تلاش بسیار، یک سری قرینه ها و نشانه ها را گردآورد که از مجموعه آنها، ثقه بودن راوی به دست آید. فقیه همدانی، آقای بروجردی، امام خمینی بر این نظرند که: دلالت این قرینه ها و نشانه ها بر ثقه بودن راوی، کم تر از گفته و نظر رجالی نیست. ۲۱

۵. توثیق خاص و عام: توثیق خاص آن است که امام و یا یکی از رجال شناسان، درباره راوی، به گونه ای روشن نظر بدهند که وی ثقه است. در این باب، از ائمه (ع) روایات بسیار داریم که مجموعه این اخبار مورد استدلال علمای علم اصول درگاه بحث از حجت بودن خبر واحد، قرار گرفته و شیخ حرّ عاملی (۱۱۰۴ه. ق.) در وسائل، کتاب قضاء، آنها را گرد آورده است. ۲۲

و توثیق عام، یعنی قاعده، تراز و معیاری بیان می شود که می توان به آن بر ثقه بودن راویان بسیار، استناد جست. قاعده و تراز به گونه ای است که هر کس با آن برابر شد، ناگزیر در ردیف راویان ثقه قرار می گیرد، مانند قاعده اجماع. این گونه استفاده وثاقت را از قاعده عام و عمومی، توثیق عام گویند.

برای نخستین بار، از کشی نقل شده که: اصحاب به درستی و صحیح بودن روایات چند تن از مشایخ حدیث امامیه، اتفاق کرده اند. کشی در سه جای کتاب خود، در این باره سخن می گوید و اتفاق اصحاب را بر درستی روایات مشایخ حدیث امامیه، می نمایاند، با مفهومی نزدیک به هم:

۱. (تسمیة الفقهاء من اصحاب ابی جعفر وابی عبدالله، علیهما السلام: جتمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر، علیه السلام، و اصحاب ابی عبداللّه، علیه السلام، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الاولین ستة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبرید، وابوبصیر الاسدی، والفضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی، قالوا: أفقه الستة زرارة وقال بعضهم مکان ابی بصیر الاسدی، ابا بصیرالمرادی وهو لیث بن البختری.) ۲۳

فهرست اسامی فقیهان، از اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر صادق (ع).  گروه امامیه اجماع و اتفاق دارند بر پذیرش و راست انگاشتن سخن و روایت گروه نخستین از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و اقرار کرده اند به فقه آنان.

فقیه ترین این گروه، شش تن هستند: زرارة بن أعین، معروف بن خرّبوذ، بُرید، ابوبصیر اسدی، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم طائفی. و اصحاب گفته اند: فقیه ترین این شش تن، زراره است. و شماری از اصحاب ما، به جای ابوبصیر اسدی، ابوبصیر مرادی را در ردیف اصحاب اجماع یاد کرده اند. ابوبصیر مرادی، همان لیث بختری است.

کشی در فرازی دیگر می نویسد:

۲. (تسمیة الفقهاء من اصحاب ابی عبداللّه، علیه السلام: اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح من هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون واقروا لهم بالفقه، من دون اولئک الستة الذین عددناهم و سمیناهم و هم ستة نفر: جمیل بن دراج، وعبداللّه بن مسکان، و عبداللّه بن بکیر، و حماد بن عثمان، و حمّاد بن عیسی، و ابان بن عثمان. قالوا: وزعم ابواسحاق الفقیه وهو ثعلبة بن میمون انّ افقه هؤلاء جمیل بن دراج و هم احداث اصحاب ابی عبداللّه، علیه السلام.) ۲۴

فهرست اسامی فقیهان از اصحاب امام صادق (ع):

اصحاب ما، اجماع و اتفاق دارند روایتی را که از این گروه به صحت پیوسته، صحیح بشمارند و همگی بر راست گویی و درستی سخن این گروه اقرار دارند و سخن آنان را درست می انگارند و به فقیه بودن آنان اعتراف دارند. این گروه، غیر از شش نفری هستند که بر شمردیم و فهرستی از اسامی آنان ارائه دادیم. این گروه شش تن هستند: جمیل بن دراج، عبداللّه بن مسکان، عبداللّه بن بکیر، حماد بن عثمان، حماد بن عیسی، ابان بن عثمان.

اصحاب ما گفته اند: ابواسحاق فقیه که همانا ثعلبة بن میمون باشد، بر این گمان است که فقیه ترین این گروه جمیل بن دراج است و ایشان جوان ترین اصحاب امام صادق (ع) بشمارند.

۳. (تسمیة الفقهاء من اصحاب ابی ابراهیم و ابی الحسن، علیهما السلام، اجمع اصحابنا علی تصحیح مایصح عن هؤلاء وتصدیقهم و أقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر آخر، دون ستة نفر الذین ذکرناهم فی اصحاب ابی عبداللّه، علیه السلام، منهم یونس بن عبدالرحمان، وصفوان بن یحیی بیاع السابری، ومحمد بن ابی عمیر، وعبداللّه بن مغیرة، والحسن بن محبوب، واحمد بن محمد بن ابی نصر، وقال بعضهم، مکان الحسن بن محبوب، الحسن بن علی بن فضال و فضالة بن أیوب وقال بعضهم مکان فضالة بن أیوب، عثمان بن عیسی و أفقه هؤلاء، یونس بن عبدالرحمان وصفوان بن یحیی.) ۲۵

فهرست اسامی فقیهان از اصحاب امام کاظم و امام رضا (ع): اصحاب ما اتفاق دارند روایتی را که از این گروه به صحت پیوسته، صحیح بینگارند و همگی بر راست گویی و درستی سخن این گروه اقرار دارند و به فقیه و عالم بودن آنان اعتراف دارند و اینان شش نفر دیگرند، غیر از شش نفری که از اصحاب امام صادق برشمردیم. از ایشان است: یونس بن عبدالرحمان، وصفوان بن یحیی بیاع السابری، ومحمد بن ابی عمیر، وعبداللّه بن مغیره، و حسن بن محبوب، و احمد بن محمد بن ابی نصر. شماری، به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی بن فضال [یا] و فضالة بن ایوب را از اصحاب اجماع دانسته اند. و شماری، به جای فضالة بن أیوب، عثمان بن عیسی را ذکر کرده اند. فقیه ترین آنان، یونس بن عبدالرحمان و صفوان بن یحیی هستند. کشی در این چند فرازی که از وی نقل شد، بر آن است که تراز و معیاری برای ثقه بودن راویان به دست دهد.

سبک وی در بیان توثیق راوی، با سبک نجاشی فرق می کند. نجاشی بر سخن اهل رجال و نقد نظر تکیه می کند و کم تر به روایات توجه دارد؛ ولی کشی مهم ترین تکیه گاهش در جرح و تعدیل راویان، روایات است.

کشی، پس از تکیه بر روایات، در مرحله بعد، به سخنان اهل رجال، همچون: ابن عقدة، حسن بن فضال و… تکیه کرده و جرح و تعدیل راویان را از این راه نمایانده است. روش دیگری که کشی در بیان ثقه بودن راوی در پیش گرفته، اتفاق اصحاب است. و در موردی که تمام اصحاب در جرح و یا تعدیل راوی اتفاق نظر دارند، از آنان با لفظ اجماع یاد می کند که اصحاب اجماع از این مقوله است.

شمار اصحاب اجماع

به نظر کشی، اصحاب اجماع، هیجده تن هستند که نام برده شدند و به گمان شماری از علمای رجال، شمار اصحاب اجماع، و در چند مورد افراد آن، غیر از این است، به این ترتیب:

۱. برگزیده کشی، ابو بصیر اسدی، در برابر، برگزیده شماری از اصحاب، ابوبصیر لیث مرادی.

۲. برگزیده کشی، فضالة بن أیوب، در برابر، برگزیده شماری از اصحاب، عثمان بن عیسی.

۳. برگزیده کشی، حسن بن محبوب، در برابر، برگزیده شماری از اصحاب، حسن بن علی بن فضال فطحی و به گمان و شماری دیگر، فضالة بن ایوب.

اگر (واو) در سخن کشی به معنای (او) باشد، یکی از این دو برگزیده آنان است، همان گونه که بیان شد و اگر به معنای حقیقی خود، یعنی جمع باشد، هر دو برگزیده آنان است.

۴. برگزیده کشی، حسن بن محبوب، در برابر، برگزیده شماری عثمان بن عیسی.

بنابراین، بنابر قول گروه مقابل کشی، سه تن دیگر به عنوان اصحاب اجماع مطرح شده اند که در مجموع می شود بیست و یک تن. ۲۶

علاّمه سید محمد مهدی بحرالعلوم، اصحاب اجماع را چنین به نظم درآورده است: قد اجمع الکل علی تصحیح ما ییصح عن جماعة فلیعلما وهم اولو نجابة ورفعه اربعة و خمسة و تسعة فالستة الاولی من الامجاد اربعة منهم من الاوتاد زرارة کذا برید قد أتی ثم محمد و لیث یا فتی کذا الفضیل بعده معروف و هو الذی مابیننا معروف فالستة الوسطی اولو الفضائل رتبتهم أدنی من الاوائل جمیل ا لجمیل مع أبان و العبد لان ثم حمادان و الستة الاخری هم صفوان و یونس علیهما رضوان ثم ابن محبوب کذا محمد کذاک عبداللّه ثم احمد و ما ذکرناه الاصح عندنا وشذ قول من به خالفنا ۲۷

اصحاب ما، بر درستی آنچه از این گروه به صحت پیوسته، اتفاق دارند. پس باید دانسته شود اینان بزرگ و والاگهرند، چهار و پنج و نُه نفرند. شش تن نخستین از بزرگوارانند، چهارتای آنان از اوتاد. زراره، همچنین برید آمد، پس محمد و لیث ای جوان. پس شش تن میانه، صاحبان شرف و کرامتند که به ترتیب پس از گروه نخستین آمده اند. جمیل نیکو سیرت، با أبان و دو عبداللّه، آن گاه دو حماد. شش تن آخرین، از آنانند صفوان و یونس، که رضوان خدا بر آنان بادا. پس ابن محبوب و همچنین محمد و عبداللّه و آن گاه احمد.

و آنچه ما ذکر کردیم، در نزد ما صحیح ترین است و نادر است و خلاف قاعده، قولی که مخالف ماست.

علاّمه بحرالعلوم، در شش نفر نخست، به جای ابوبصیر اسدی که برگزیده کشی است، ابوبصیر مرادی را، که همان لیث بن بختری باشد، برگزیده است. و در دوازده نفر بعد، حسن بن علی بن فضال و فضالة بن ایوب و عثمان بن عیسی را از اصحابِ اجماع ندانسته است.

وجه حجت بودن اجماع

بی گمان، اجماعی را که کشی نقل کرده، اجماع منقول است، نه محصّل. در این جا، دو پرسش مطرح می شود:

۱. آیا اجماع منقول حجت است؟

۲. آیا اجماع در غیر مسائل شرعیّه، اعتبار دارد، یا ویژه احکام شرعی است؟

همه فقیهان، اجماع محصّل را پذیرفته و آن را حجت دانسته اند. امّا اجماع منقول، مورد مناقشه شدید است. شماری آن را نپذیرفته و حجت ندانسته اند که پیشاپیش همه، در دویست سال اخیر، شیخ انصاری قرار دارد.

در برابر شیخ و پیروان وی، گروهی اجماع منقول را پذیرفته و آن را کاشف از قول معصوم دانسته اند؛ از جمله: علاّمه حلّی (۶۴۸ ۷۲۶)، سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول۲۸، فرزندش سید علی طباطبایی در ریاض المسائل و شیخ حسن عاملی (۱۰۰۱۱) صاحب معالم. ۲۹

شیخ حسن عاملی، صاحب معالم، آن را بسان خبر واحد شمرده و بخش بندیهایی که برای خبر واحد است، بر آن برابر دانسته است. به عنوان مثال: دو اجماع منقول ناسازگار با هم را، بسان دو خبر واحد ناسازگار دانسته است. از بحثهایی که در این بخش طرح کرده: اگر اجماع منقول، با خبر واحد ناسازگار شد، چه باید کرد؟

سید محمد موسوی عاملی، همدرس و هم فکر او، در بسیاری از بحثها و مقوله های علمی، در این جا دیدگاهی مخالف او دارد. ۳۰ سید محمد، افزون بر ناسازگاری با شیخ حسن عاملی، با استاد خود محقق اردبیلی نیز در این مقوله، به مخالفت برخاسته است. زیرا اردبیلی، اجماع منقول را در مسائل شرعی و غیرشرعی، پذیرفته است.

شیخ و پیروان او، شاخص ترین و پر شمارترین گروه فقهی هستند که به ناسازگاری با اجماع منقول برخاسته و آن را رد کرده اند. ۳۱

بررسیهای فقهی نشان می دهد که تا عصر شیخ انصاری، اجماع از جایگاه والایی برخوردار بوده و از آن بعد، این نظریه رونق گرفت که اجماع منقول اعتباری ندارد و دلیلی بر حجت بودن اجماع منقول در دست نداریم: (زیرا دلیل حجت بودن خبر واحد، اجماع منقول را شامل نمی شود؛ چون اجماع منقول، بر حدس بنا شده، ولی دلیلهای حجت بودن خبر واحد، خبری را در بر می گیرند که استناد آن به معصوم، از روی حسّ باشد.) ۳۲

اصولیانی که پس از شیخ پا به عرصه اصول گذاشته اند و در این باب، آثاری از خود به جای گذارده اند، از شیخ در ادعا و دلیل پیروی کرده اند که از جمله اند: آخوند خراسانی (۱۳۲۹ه. ق.)، آقا ضیاء عراقی (۱۳۶۱ه. ق.)، علاّمه شیخ محمد حسین اصفهانی؛ معروف به کمپانی (۱۳۶۱ه. ق.)، آقای خوئی (۱۴۰۸ ه. ق.)، شهید سید محمد باقر صدر (۱۴۰۰ه. ق.) ۳۳ و….

فقیهانی که به اجماع کشی پرداخته اند در رد آن نوشته اند: (اگر بر فرض، دلیلهای حجت بودن خبر واحد، اجماع منقول را در بر بگیرد، دلیلی بر در برگیری اجماع در مورد مقوله های غیر شرعی را نداریم، بلکه فقط مقوله ها و مسائل شرعی را در بر می گیرد و اجماع کشی در موضوعهای خارجی است.) ۳۴ به هر حال، وجه حجت بودن اجماع منقول، مورد اختلاف قرار گرفته است.

علاّمه مامقانی (۱۲۹۰ ۱۳۵۱ه. ق.) در مقباس الهدایه، اصرار دارد، اجماع منقول را اجماعی مقدس و حاکی از قول معصوم بشناساند، بسان دیگر اجماعها در باب فروع. ۳۵

در برابر علاّمه اللهیاری (۱۲۳۶ ۱۳۲۷ه. ق.) بر این عقیده است که حجت بودن این اجماع، از ناحیه حجت بودن قول رجالی است و اجماع اصطلاحی کاشف از قول معصوم (ع) نیست، بلکه چون گفتیم قول اهل رجال، مفید گمان است، همان دلیلها، بر حجت بودن قول او در این مقام نیز دلالت دارد. همان گونه که کشی و نجاشی از دیگری اگر نقل کنند که فلان راوی، ضعیف، یا صحیح الحدیث است، سخن او پذیرفته است، در نقل اجماع نیز، سخن کشی پذیرفته است. ۳۶

در حقیقت این سخن از حجة الاسلام شفتی است. ۳۷ امام خمینی در بیان وجه این اجماع، دو نکته دیگر را یادآور شده که به آن خواهیم پرداخت.

ییک وجه آن از سخنان محدث نوری بر می آید. ایشان می گوید: چون روایات این اصحاب، با نشانه ها و قرینه هایی همراه بوده و همان قرینه ها سبب گردیده که روایت از صحت و اعتبار برخوردار باشد، پس این اجماع حجت است. ۳۸

معنای قاعده

آنچه عبارت کشی بدان ناظر است، سه نکته است: ۱. اجماع اصحاب ۲. تصحیح و تصدیق آنچه از آنان، صحیح رسیده است. ۳. فقیه بودن اصحاب اجماع.

موضوع نخست: در بحثهای پیشین، روشن شد که این اجماع از غیرکشی در کتابهای رجالی ادعا نشده و روشن شد که اجماع، اجماع منقول است و فقیهان پس از او، به پیروی از او، بر احادیث آنان اعتماد کرده اند.

موضوع دوم: تصحیح و تصدیق. مراد از تصحیح و تصدیقی که کشی در سه فراز از سخن خود آورده، صحیح شمردن و گواهی به درستی سخن و باور آن است.

از جمله (تصدیق مایصح عنهم) در تفسیر به گونه اخص و اعم ارائه شده است:

۱. مراد درست و راست انگاشتن حکایتهای آنان است. یعنی آنچه اصحاب اجماع خبر دهند، باید راست انگاشته و تصدیق شود؛ زیرا آنان در اخبار خود راست گویند و از دروغ پرهیز دارند. این، معنای مطابقی عبارت است و معنای التزامی عبارت آن است که وقتی راست گو بودند و از دروغ پرهیز داشتند، پس ثقه اند.

مراد کشی، معنای مطابقی است که لازمه این معنی، ثقه بودن راویان یاد شده است.

این معنی، دایره و گستره ای در حدّ هیجده نفر خواهد داشت و بیش از آن را در بر نمی گیرد و دلالت ندارد و درباره دیگر راویان، باید به جست وجوی علمی رجالی پرداخت و ثقه بودن و نبودن آنان را به دست آورد. ۳۹ این معنی، به مشهور نسبت داده شده است. ۴۰

علاّمه حسن بن یوسف بن مطهر حلّی (۶۴۸ ۷۲۴ه. ق.) پس از عصر شیخ طوسی، نخستین کسی است که قاعده اجماع را طرح کرده است.

ابن داود حلّی، معاصر و همدرس علاّمه حلّی، به قاعده اجماع توجه داشته و هر دوی آنان، در آثار خود؛ یعنی علاّمه حلّی در مختلف الشیعه و خلاصة الرجال۴۱ و ابن داود در کتاب رجالی خود ۴۲، بدین قاعده بر ثقه بودن راویانی همچون: عبداللّه بکیر و ابان بن عثمان، استناد جسته اند.

۲. مراد از (تصدیق) نه راست گفتن خود آنان است، بلکه راست بودن روایتهایی است که نقل کرده اند. یعنی روایت نقل شده از امام صادق (ع) صحیحه است، یا حکم صحیحه دارد.

این تفسیر، سه نکته مهم را در بر دارد:

الف. دلالت بر ثقه بودن هیجده نفر نامبرده دارد، به دلالت التزامی، نه مطابقی.

ب. بیانگر این نکته است که روایت آنان، صحیحه است، چه بدون واسطه باشد، مانند: روایت زرارة بن اعین و محمد بن مسلم که از امام باقر و صادق (ع) نقل کرده باشند و چه با واسطه، یعنی پس از اصحاب اجماع، یک راوی و یا دو راوی در سلسله سند باشد. بنابراین، اگر در سلسله سند، راوی مجهول و مهمل وجود داشته باشد، ضرری ندارد؛ زیرا نقل اصحاب اجماع از او، دلالت بر ثقه بودن او می کند. و همین مراد تمام کسانی است که قاعده اجماع را از واژگان توثیق شمرده اند، همچون: علاّمه مامقانی و بسیاری از فقیهان. ۴۳

ج. از این تفسیر به دست می آید آنچه را اصحاب اجماع نقل کرده اند، صحیحه است، اگر چه مرسله یا مرفوعه باشد. از این روی، می گویند مراسیل اصحاب اجماع، مانند مسانید آنان، حجت است. ۴۴

این معنی را محدث نوری و وحید بهبهانی، به مشهور نسبت داده اند که باید مراد مشهور بین پسینیان باشد.

دلیلهای دیدگاه نخست:

۱. صاحبان این دیدگاه، بر این باورند که کشی در عبارت نخست، آن گاه که اصحاب امام باقر و صادق (ع) را نام می برد، به واژه (تصدیق) بسنده می کند و می نویسد: (اجتمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الاوّلین من اصحاب ابی جعفر و أبی عبداللّه (ع) وانقادو لهم بالفقه….)

کشی در این فراز، با کلمه (تصدیق) خواسته بفهماند که تنها (تصدیق) آنان مراد است. یعنی خواسته ثقه بودن آنان را به طور ضمنی ثابت کند و نخواسته بگوید تمامی روایتهای آنان صحیح است. بنابراین، کشی از واژه (تصحیح) که در فراز دوم و سوم افزوده، هدفی جز تأکید نداشته است.

همان گونه که در فراز نخست، اجماع را با صیغه افتعال ذکر کرده و در فراز دیگر، با صیغه افعال. هدف او تغییر عبارت، نه تغییر معنی و همچنین در فرازی گفته: العصابه و در فرازی دیگر گفته: اصحابنا که در هر دو یک هدف را پی گیری می کرده است: (اجمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم وتصدیقهم لما یقولون….) (اجمع اصحابنا علی تصحیح مایصح عن هؤلاء.)

پس مراد کشی، همان (تصدیق) است که در فراز نخست آورده و در فرازهای دوم و سوم که تصحیح افزوده شده و (تصدیق) به صورت تابع بر تصحیح عطف گرفته شده و بدان معنی نیست که تمامی روایتهای آنان صحیح است، بلکه می خواسته بفهماند راست خبر می دهند، نه دروغ و این به گونه التزام می رساند که اینان ثقه هستند.

۲. فهم اصحاب از عبارت کشی: ابن شهر آشوب (۵۸۸ه. ق.) نخستین کسی است که در مناقب عبارت کشی را، بدون واژه (تصحیح) یادآور شده۴۵ و سپسها حسن بن یوسف حلّی ۴۶ (۷۲۶ه. ق.) و معاصر وی ابن داود حلّی۴۷ (زنده در ۲۰۷) به این عبارت اشاره و آن را بر همین معنی گرفته اند و بر ثقه بودن عبدالله بن بکیر و أبان بن عثمان، استدلال جسته اند.

در قرن یازدهم، محقق اردبیلی۴۸ (۹۹۳ه. ق.) و دو شاگرد وی، سید محمد موسوی عاملی (۱۰۰۹ه. ق.) در مدارک الاحکام و نهایة المرام۴۹ و شیخ حسن عاملی (۱۰۱۱) این معنی را اختیار کرده اند.

و در روزگار ما، دو فقیه بزرگوار: امام خمینی و آقای خویی این معنی را برگزیده اند.

ناگفته نماند که محقق اردبیلی از این نظر برگشته و مرسلات اصحاب اجماع را معتبر دانسته است. ۵۰

۳. در این وجه، توجه به موصول شده است: (ما یصح من هؤلاء) وقتی گفته می شود: صحیح بودن آنچه از آنان صحیح رسیده، چه چیزی می تواند

مراد و مفهوم این عبارت باشد؟ آیا حکایت هر یک از دیگری و یا خود حدیث و متن آن؟ اینان بر این نظرند: وقتی فقیهان می گویند: (صحیح عن ابن ابی عمیر)، (صحیح الی ابن ابی عمیر)؛ یعنی سلسله سند تا ابن ابی عمیر صحیح است. بدین معنی که راویان آن ثقه و سند معتبر است: (محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن ابراهیم بن هاشم، عن محمد بن ابی عمیر…).

پس (تصحیح) در عبارت، همان (تصدیق) این راویان است. هر یک از این راویان، که از صدر سند، تا ابن ابی عمیر واقع شده اند، نقل کننده قول راوی بعد هستند و ثقه بودن به آنان تعلق می گیرد، نه به روایت بدون واسطه از امام، یا با یک واسطه و دو واسطه که اصحاب اجماع از معصوم نقل کرده باشند. بنابراین، از جمله (ما یصح عنهم) که در پایان عبارت کشی آمده، می فهمیم که مراد از (تصحیح) در صدر عبارت، همان معنای ذیل است و از ذیل می فهمیم که مراد از (تصحیح) درصدر، همان تصدیق است. ۵۱

دلیلهای قول دوم

محدث نوری و مامقانی، قول دوم را برگزیده اند و برای آن، چند دلیل ذکر کرده اند:

۱. این که گفته شود: اصحاب، اجماع دارند بر ثقه بودن این هیجده تن، اهانت است به این بزرگان؛ زیرا ثقه بودن اینان، امری نیست که در بوته فراموشی نهاده شده باشد، تا کشی ما را بر آن آگاه سازد. زرارة، محمد بن مسلم، محمد بن ابی عمیر و… بالاتر و برتر از آنند که کشی درصدد بیان ثقه بودن آنان برآید. درباره اینان، بیش تر آنان، معصوم زبان به مدح گشوده که در کتابهای رجالی و در ترجمه هر یک از این اصحاب، ثبت شده و موجود است. در مثل امام درباره زراره و اصحابش فرمود: (لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة).

۲. اگر هدف کشی ثابت کردن ثقه بودن همان هیجده نفر اصحاب اجماع باشد، باید همان واژه (تصدیق) را می آورد و بدان بسنده می کرد و از این که در فراز دوم و سوم، واژه (تصحیح) را افزوده، دلیل بر آن است که معنای فراتر و گسترده تری در نظر داشته است که همان معنای دوم باشد.

محدث نوری، از شیخ محمد، نوه شهید ثانی، صاحب کتاب استقصاء الاعتبار، نقل می کند: (اگر بنا بود این جمله، تنها دلالت بر ثقه بودن این راویان بکند، پس چه فرقی بین آنان و دیگر راویان است، تا ادعای اجماع برای آنان شود.) ۵۲

۳. درعبارت کشی، دو واژه وجود دارد: تصحیح و یصح. این دو واژه، یک معنای لغوی دارند و یک معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی آن، به علم درایه و حدیث مربوط است. نقطه مقابل صحت، ضعف، قوت و حسن در تعبیر پسینیان است.

به هر حال، در نزد پیشینیان، دو واژه مهم در علم الحدیث وجود داشته است: صحیح و ضعیف. به کار بردن این دو واژه، به اعتبار متن حدیث بوده و بارها نوشته و گفته اند: این حدیث ضعیف و یا صحیح است. حدیث صحیح در نزد پیشینیان، حدیثی است که بر صدور آن از معصوم، شاهد و قرینه ای وجود داشته باشد، هر چند سند آن ضعیف، مرسل و یا مرفوع باشد. ۵۳

شیخ بهائی درباره دیدگاه پیشینیان درباره حدیث صحیح می نویسد: (بل کان التعارف بینهم اطلاق الصحیح علی کل حدیث اعتضد بما یقتضی اعتماد هم علیه او اقترن بما یوجب الوثوق به والرکون الیه.) ۵۴

آنچه اکنون به عنوان گونه های حدیث صحیح و ضعیف، حسن، قوی و ضعیف مصطلح است، از عصر علاّمه حلّی و استادش، احمد بن طاووس حلّی سرچشمه گرفته و وضع کننده آن، این دو تن هستند. و عالمان و صاحب نظران پس از آنان، آن را پذیرفتند و به کار بستند. هر چند که بسیاری از اصولیان، از این تقسیم خشنود نبودند و ملاک و معیار اعتبار حدیث را همان، موثوق الصدور از معصوم دانستند و به غیر آن اعتماد نکرده و بین گونه های روایت فرقی نگذاشته اند.

اینان، برابر این معیار، به حدیث ضعیف، آن گاه که به شهرت علمی، فتوایی و روایی ضعف آن جبران شده باشد، عمل کرده و به حدیثی که اصحاب از آن روی برگردانده باشند، عمل نکرده؛ زیرا قرینه وجود که حدیث نخستین، از معصوم صادر شده و حدیث دوم، هر چند صحیحه باشد، از امام معصوم، صادر نشده است. ۵۵

روشن شد که عبارت کشی، به همان سبک پیشینیان از اصحاب است. وی، معاصر کلینی، شاگرد عیاشی سمرقندی است. کلینی و شیخ صدوق (۳۸۱ ه. ق.) صحیح را به همین معنی به کار برده اند. پس اصطلاح کشی، خارج از اصطلاح رایج آن عصر نیست. در آن عصر، حدیث صحیح، به حدیثی گفته می شده که راویان آن، ثقه امامی باشند.

ثقه بودن راویان سند، خود، قرینه محکم و مهم بوده برای ثابت کردن صحیح بودن روایات. در آثار پیشینیان، چنین عبارت و جمله ای: (صحیح الی ابن ابی عمیر) وجود ندارد. این گونه تعبیرها و سخنان، در کتابها و آثار پسینیان، مانند شهید ثانی، محقق اردبیلی و پس از آنان شیخ یوسف بحرانی، دیده می شود.

صحیح بودن حدیث، در اصطلاح پسینیان، نظر به سند دارد و در نزد پیشینیان، نظر به متن. پس صحیح در نزد پسینیان، غیر از صحیح در نزد پیشینیان است. ۵۶

این معنی، از عصر شیخ بهایی (۱۱۳۰ه. ق.) و علاّمه محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱ه. ق.) سرلوحه کار فقیهان قرار گرفت. اگرچه نخستین فقیهی که این مفهوم را به کار برده شهید اول بوده است.

محمد باقر میرداماد (۱۰۴۱ه. ق.) درباره قاعده اجماع سخنی جامع دارد بدین سان: (گروه امامیه، بر صحیح بودن آنچه به گونه صحیح از اصحاب اجماع رسیده باشد، اجماع دارند. و نسبت به آنان که فقیه، دارای فضل و برخوردار از قوه ضبط هستند اقرار دارند و به آنان اعتماد دارند. گرچه روایت آنان مرسله و مرفوعه باشد و یا از شخص ناشناخته، که احوال او در کتابهای رجالی نیامده، نقل کرده باشند. شماری از اهل اجماع، فاسد العقیده اند و مذهب دوازده امامی ندارند، مانند: عبداللّه بن بکیر و أبان بن عثمان. خلاصه، مراسیل، مرفوعات و مقطوعات و مسانید آنان، از کسانی که شناخته شده نباشند، در نزد اصحاب ما از روایتهای صحیح شمرده می شوند، بدون توجه این که اصطلاح صحیح در نزد پسینیان، بر آن صادق نیست.) ۵۷

حال که دیدگاههای گوناگون در باب قاعده اجماع روشن شد، می پردازیم به هدف اصلی از این نگارش که بیان دیدگاه امام خمینی در باب قاعده اجماع باشد.

امام خمینی، در جاهای گوناگون آثار فقهی خود، به قاعده اجماع می پردازد و بحث پردامنه و جدّی ایشان درباره قاعده اجماع، درگاه بحث از حلال بودن عصیر زبیب است.

امام خمینی، پس از آن که دلیلهای پاک بودن عصیر زبیب را یادآور می شود، می نویسد: (اشکالی ندارد که سخن را به بحث از حلال بودن عصیر زبیبی بکشانیم، اگر چه گفتیم: پاک بودن آن اجماعی است و مخالفی در مسأله به طور روشن وجود ندارد…۵۸ امّا حلال بودن آن، مورد اختلاف است. مشهور بر این نظرند که حلال است، آن گونه که شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره ذکر کرده و شیخ انصاری در کتاب الطهارة، ادعای شهرت بر آن را از گروهی نقل کرده و سیّد علی طباطبایی ادعای اجماع بر آن کرده است.) ۵۹

ولی کسانی که به حرام بودن عصیر زبیبی نظر داده اند، مهم ترین مستندشان روایت زید نَرسّی است. ۶۰

زید نَرسّی می گوید: (سئل ابوعبداللّه، علیه السلام، عن الزبیب یدقّ ویلقی فی القِدْر، ثم یصبّ علیه الماء ویوقد تحته؟ فقال، علیه السلام: لاتأکله حتی یذهب الثلثان ویبقی الثلث فانّ النار قد أصابته. قلت: فالزبیب کما هو فی القدر ویصبّ علیه الماء ثم یطبخ و یصفی عنه الماء؟

فقال: کذلک هو سواء اذا ادّت الحلاوة الی الماء فصار حلواً بمنزلة العصیر ثم نشّ من غیر ان تصیبه النار فقد حرم وکذلک اذا اصابته النار فأغلاه ففسد.) ۶۱

از امام صادق (ع) پرسیده شد: کشمش کوبیده و در دیگ ریخته می شود، آن گاه آب بر آن می ریزند و زیر آن آتش می افروزند، این گونه آب کشمش چه حکمی دارد؟

امام فرمود: نخور، تا دو سوم آن بخار شود و یک سوم آن بماند؛ چه این که آتش به آن رسیده است. گفتم: خود کشمش چه حکمی دارد که در دیگ است و آب بر آن ریخته شده و پخته و آب از آن جدا شده است؟

امام فرمود: حکم تفاله ها و آب، یکسان است. وقتی که شیرینی کشمش به آب سرایت کند و آب شیرین شود، بمنزله آب انگور است که به غلیان آمده، بدون این که آتش به آن برسد، حرام خواهد بود و همچنین اگر به آن آتشی برسد و زیر و رویش کند، فاسد و حرام است. این روایت را علاّمه مجلسی، صحیح دانسته است. ۶۲

علاّمه سید محمد مهدی بحرالعلوم، در فوائد الرجالیه، روایت زید نَرسّی را صحیح شمرده و زید را فرد موثّقی دانسته و چهار دلیل بر ثقه بودن وی اقامه کرده است.

از جمله نشانه ها و راه هایی که دلالت بر ثقه بودن زید نَرسّی می کند، راوی برجسته ای است که از وی روایت می کند که محمد بن ابی عمیر باشد.

علاّمه بحرالعلوم می نویسد: (هرگاه محمد بن ابی عمیر، روایتی را از کسی نقل کند، دلیل بر اعتبار روایت و ثقه بودن راوی است. زیرا محمد بن ابی عمیر، شخصیت برجسته، ثقه، عادل، پرهیزگار، برخوردار از قوه ضبط دقیق، به دور از درآمیختن روایات، گریزان از نقل روایت از راویان ضعیف و ناشناخته است. از این روی، اصحاب به روایات او و روایات مرسله او، اعتماد می ورزند.) ۶۳

شیخ طوسی درباره محمد بن ابی عمیر می نویسد: (محمد بن ابی عمیر، روایت و ارسال نمی کند، مگر از شخص ثقه و مورد اعتماد.) ۶۴

نجاشی درباره وی می نویسد: (جلیل القدر، عظیم المنزلة فینا و عند المخالفین… فلهذا اصحابنا یسکنون الی مراسیله.) ۶۵

این روشن گویی شیخ طوسی و نجاشی، توثیق عام است. نسبت به هر کسی که محمد بن ابی عمیر از او روایت کرده باشد. و نیز کشی بر درستی آنچه از او صحیح رسیده، اقامه اجماع علما کرد و یادآور شد: علماء به فقه وی اقرار کرده اند.

علاّمه بحرالعلوم می نویسد: (این سخنان، ثابت می کند و اقتضا دارد درستی و صحیح بودن اصلِ زید نرسّی را؛ زیرا اصل زید نَرسّی با طریق صحیح رسیده که طریق نجاشی باشد و نقل ابن ابی عمیر، دلالت بر ثقه بودن راوی نیز می کند؛ زیرا، بیش تر، علت صحیح بودن احادیث و ثقه بودن راویان است.) ۶۶

مراد از عبارت کشی

از سه زاویه درباره قاعده اجماع از عبارت کشی به دست می آید، در این جا سخن می گوییم:

۱. مراد از قاعده اجماع.

۲. سخنان اصحاب درباره آن.

۳. برداشت و فهم اصحاب از آن.

* مراد از قاعده: در این باب احتمالهایی وجود دارد که روشن ترین آنها، تصدیق هیجده نفر اصحاب اجماع است، نسبت به آنچه خبر می دهند. آن گاه که محمد بن ابی عمیر بگوید: حدّثنی زید النَرسّی، قال: حدثنی علی بن مزید قال ابوعبداللّه (ع). در این گونه سند، مراد آن است که محمد بن ابی عمیر، خبر می دهد از حدیث زید نَرسّی. به دیگر سخن محمد بن ابی عمیر، چون راستگوست در اخبار خود از زید نرسّی دروغ نمی گوید.

بنابراین، می گوییم اگر مراد از موصول: (مایصح عنهم) مطلق آنچه باشد که از آنان صحیحه رسیده، لازمه آن و دلالت التزامی این سخن و اجماع آن است که اجماع منقول بر درستی مطلق خبرهای اینان، چه با واسطه و چه بدون واسطه، قائم شده است. مگر آن که بگوییم این قاعده، واسطه ها را در بر نمی گیرد. باید ثقه و جرح آنان را در کتابهای رجالی بررسی کرد. ۶۷

این سخن امام خمینی است و از آن چهار نکته به دست می آید:

الف. قانون. اجماع می گوید این اصحاب، در اخبار خود راستگویند و نه دروغگو.

ب. این قاعده بر راستگویی راویان پس از اصحاب اجماع نیز دلالت دارد.

ج. از خارج دلیل وجود دارد که راویان پس از اصحاب اجماع، به طور قطع باید بررسی شوند و نمی توان به اطلاق قاعده اجماع تمسک جست.

د. قاعده آن گاه که به راستگویی راویان دلالت کند، به طور مطابقی با دلالت التزامی بر ثقه بودن آنان دلالت خواهد کرد.

امام خمینی ادامه می دهد: (اگر مراد از موصول [مایصحّ] متن حدیث باشد، یعنی ادعا کنیم که درستی و ضعف از ویژگیهای متن است، لازمه این ادعا، اجماع اصحاب است بر درست بودن اخبار اینان، بدون واسطه، زیرا آنچه از آنان صحیح رسیده است از متن همان خبری است که خود آنان نقل کرده اند. اما خبرهایی که با واسطه نقل می کنند، خبر آنان از متن حدیث نیست، بلکه نقل حدیث دیگری است. به دیگر سخن، آنچه از اینان صحیح رسیده، آن چیزی است که باید درست انگاشت و این خبر درست رسیده، باید خبر دادن از واقع باشد، تا در آن صدق و کذب روا باشد. و درست بودن و نبودن در آن معنی داشته باشد. پس اگر ابن ابی عمیر گفت: حدّثنی زید النرسّی، قال حدّثنی علی بن مزید قال الصادق (ع) کذا… اخبار ابن ابی عمیر نیست، بلکه سخن زید نَرسّی، علی بن مزید و امام صادق (ع) است.

از این روی، اگر اخبار زید نَرسّی، یا علی بن مزید دروغ باشد، محمد بن ابی عمیر دروغگو نیست؛ زیرا آنچه آن دو خبر داده اند، اخبار محمد بن ابی عمیر نیست، می توان از او سلب کرد. پس آیا می توانی اصحاب اجماع را تصدیق و راستگو بینگاری، حتی در آنچه که نمی گویند؛ بلکه می گویند ما آن را نگفته ایم؟ پس اگر علی بن مزید به امام صادق (ع) دروغ ببندد و محمد بن ابی عمیر، سخن وی را نقل کند، آن گاه کسانی به ابن ابی عمیر بگویند: چرا به امام صادق (ع) دروغ بستی؟

برای ابن ابی عمیر درست است که بگوید: من به امام دروغ نسبت نداده ام، بلکه سخن او از زید نَرسّی نقل کرده ام و او نیز از علی بن مزید نقل کرده است. در این جا علی بن مزید دروغگوست، نه من [ابن ابی عمیر] و نه زید.

ما این مطلب را تکرار کردیم، گرچه روشن است؛ زیرا بسیاری از فقیهان در آن دچار اشتباه شده اند.) ۶۸

امام خمینی پس از این فراز، که معنای برگزیده از اجماع را تقریر کرده، به نقد دلیلهای قول دوم می پردازد. تحلیل و نقد امام، ناظر به سخنان محدث نوری، در کتاب مستدرک الوسائل است.

محدث نوری درباره سخن کشی که ادعای اجماع کرده بود در یکی از فرازهای سخن خود بر تصدیق هیجده تن از اصحاب امام باقر و صادق (ع) نوشته بود: (اگر معنای آن این باشد که اصحاب بر ثقه بودن این هیجده تن از اصحاب امام باقر و صادق (ع) اجماع دارند، رَکیک است و درست نیست؛ زیرا، نخست آن که این امری نیست که در بوته فراموشی نهاده شده باشد، تا کشی ما را بر آن آگاه سازد و شخصیت زراره، محمد بن مسلم، محمد بن ابی عمیر و… برتر و بالاتر از آن است که کشی در صدد برآید که ثقه بودن آنان را از راه اجماع ثابت کند.

دو دیگر: اگر مراد کشی آن بود که از راه اجماع، ثقه بودن این هیجده تن را ثابت کند، می بایست کشی با واژه (تصدیق) سخن را به پایان می برد و بدان بسنده می کرد. او، گرچه در فراز نخست نوشته: (اجتمعت العصابة علی تصدیق مایصح عنهم) ولی در فراز دوم و سوم، واژه (تصحیح) را نیز به عنوان تابع آورده و دانسته می شود مراد اصلی او، همان (تصحیح) است، نه تصدیق خود آنان.

سه دیگر: صحیح و ضعیف بودن از ویژگیهای متن حدیث است و بر حدیث و متن حدیث عارض می شوند، به اعتبار حالتهای راویان سند. پس مراد کشی، صحیح بودن، به معنای دوم است.) ۶۹

امام در پاسخ محدث نوری می نویسد: (چرا رکیک باشد و زشت اگر بگوییم مراد از سخن کشی تصدیق آن هیجده تن است و نه تصحیح به معنای گسترده؟ چه زشتی دارد که گفته شود: علما، اجماع دارند که این هیجده تن از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) باید تصدیق شوند و لازمه تصدیق آنان، ثقه بودن آنان است. همان گونه دنباله سخن کشی، نقل اجماع بر فقیه بودن آنان است. اجماع قائم شده بر این که صاحبان علم و فضیلت، به دانش و فقاهت آنان اقرار دارند.

و این که گفته اند: این اجماع به این معنی ویژه این هیجده نفر نیست، بلکه دیگران نیز این گونه اند و بسیاری از روایات مورد اعتماد اصحاب بوده و اصحاب آنان را ثقه شمرده اند.

این سخن نیز سست و بی پایه است؛ زیرا ممکن است گفته شود: در نزد کشی، که راوی شناس، اهل فن و خبره در دانش رجال است، به غیر از این راویان، برای دیگران اجماع ثابت نشده است.

افزون بر این، گیریم عبارت کشی، سست و رکیک باشد و نمی بایست درباره این هیجده تن، این گونه سخن می گفت، این رکاکت، دلیل نمی شود که معنای جمله را دگرگون سازیم و مراد و مفهوم دیگری از آن اراده کنیم و بر معنایی حمل کنیم که در آن رکاکتی وجود نداشته باشد.

و این که گفته اند: اگر مراد (تصدیق) و ثابت کردن ثقه بودن این راویان می بود، می بایست به واژه (تصدیق) بسنده می کرد.

در پاسخ می گوییم: نخست آن که: از این که کشی در فراز نخست به (تصدیق) بسنده کرده، فهمیده می شود که مراد از (تصحیح) در فراز دوم و سوم، همان (تصدیق) است؛ زیرا به طور قطع گروه دوم و سوم، ثقه تر از گروه نخست نیستند و گروه دوم و سوّم را از نظر ورع و تقوا، نمی توان از گروه نخست برتر شمرد.

از این که درباره گروه نخست، واژه (تصدیق) را به کار برده، دانسته می شود که مراد کشی از هر سه فراز، یکی است. و چون درباره طبقه نخست، تنها تصدیق و توثیق اراده شده، پس به طور حتم، در طبقه دوم و سوم نیز همین گونه اراده شده است. مگر این که گفته شود: از آن جا که طبقه نخست، بیش تر، بدون واسطه از امام (ع) نقل می کنند، نیازی به ادعای اجماع بر صحیح انگاشتن و صحیح بودن آنچه از آنان صحیح و درست رسیده وجود ندارد. ولی باید گفت: ادعای اجماع بر تصدیق و ثقه بودن گروه نخست رکیک است و بر گروه دوم نیز، رکیک است.

دو دیگر: گیریم مراد کشی، همان باشد که شما می گویید؛ یعنی صحیح بودن روایت و ثقه بودن راویان پس از اصحاب اجماع، باید عبارت را به گونه دیگر سامان می داد، به این گونه: (اجتمعت العصابة علی وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء.)

تا مطلب برخواننده مشتبه نشود. چه انگیزه ای وجود دارد، تا عبارتی بیاورد که ظاهرش خلاف مقصود اوست.) ۷۰

امام خمینی پس از ارائه نقد بالا، دلیل دیگری از باورمندان به توسعه قاعده اجماع را به بوته نقد می گذارد و دلیل آنان بدین شرح است:

 (بنای فقهای اصحاب ائمه (ع) بر آن بوده که فتاوای خود را با روایات بیان می کرده اند مانند من لایحضره الفقیه و المقنع که این گونه سامان یافته اند. پس هر آنچه را فقهای از اصحاب ائمه (ع) زیر عنوان روایت نقل می کرده اند، فتوای آنان نیز بوده است.

پس می توان گفت: همان گونه که صحیح است گفته شود: اصحاب اجماع حدیث کرده اند، با واسطه یا غیر واسطه، صحیح است که گفته شود: برابر حدیث فتوا هم داده اند. یعنی هم نقل و روایت گری آنان تصدیق شود و هم مضمون روایت.

مراد کشی هم صحیح بودن متن حدیث است و هم طریق. قاعده اجماع، بسیار گسترده است.) ۷۱

امام خمینی در نقد این دلیل نگاشته است: (گیریم که این سخن را بپذیریم، این سخن ناتمام است؛ زیرا درباره همه راویان حدیث و اصحاب اجماع نمی توان این ادعا را طرح کرد. چگونه می توان چنین ادعایی کرد، در حالی که گاهی دو روایت ناسازگار با هم را نقل کرده اند! بلی درباره شخص شیخ صدوق که این ادعا را در مقدمه من لایحضره الفقیه مطرح کرده، می توان گفت. دیگر این که اگر اجماع ثابت باشد، این اجماع، قائم شده، بر تصدیق اصحاب اجماع بر نقل روایت، نه در فتوا، همان گونه که ظاهر اجماع، از آن حکایت دارد.

افزون بر این، نکته اصلی آن است که: این ادعا مردود و به طور قطع باطل است؛ زیرا در روایات اصحاب اجماع، روایاتی وجود دارد که به طور قطع، نمی توان به آنها پای بند شد و بلکه برخلاف مذهب است. ۷۲

و یا آن که در روایات آنان، فرعهایی وجود دارد که به هیچ روی نمی توان به آنها پای بند شد. و اما این که می گویند: مضمون روایت، برابر با فتوای آنان است، مطلوب را نتیجه نمی دهد. وقتی ما دانستیم که پاره ای از آنچه محمد بن ابی عمیر روایت می کند، با فتوای او برابر است، لازمه اش آن نیست که بتوان به تمام روایات او، از این باب، گردن نهاد. و همین گونه، اگر دانستیم هر آنچه محمد بن ابی عمیر، فتوا می دهد به گونه روایت است، دلالت بر مقصود نخواهد داشت، بلکه سخنی است گمراه کننده و فریب دهنده.) ۷۳

مهم ترین پاسخ به دیدگاه توسعه در قاعده اجماع

فقیهانی که به قاعده اجماع، به معنای اول باور دارند، مهم ترین دلیل بر باطل بودن دیدگاه توسعه در قاعده اجماع را، وجود مشایخ ضعیف در سلسله مشایخ آنان دانسته اند. ۷۴

امام خمینی نیز در این زمینه، به شرح سخن گفته و شاید مهم ترین پاسخ ایشان به دیدگاه توسعه در قاعده اجماع، همین پاسخ باشد.

امام خمینی می نویسد: (باورمندان به قاعده اجماع، در وجه حجت بودن این اجماع، پس از آن که آن را به معنای مصطلح [نخست] نگرفته اند، یکی از دو نکته را بیان کرده اند:

۱. آگاهی علمای امامیه بر همراه بودن تمامی روایتهایی که به وسیله اصحاب اجماع نقل شده، با نشانه هایی که سبب می شود آگاهی از آنها صحیح بودن خبر را. [در این جا برای روشن تر شدن این وجه، سخنی از علاّمه امین می آوریم: مراد از (تصحیح مایصح عن هؤلاء) آگاهی بر ثقه بودن آنان و اطمینان به صدور روایت است، گرچه کسانی که اصحاب اجماع از آنان روایت می کنند، ناشناخته باشند، یا به دست آید که از ضعیفان هستند. زیرا علم داریم که اصحاب اجماع، از کسی روایت می کنند که به او اعتماد داشته باشند و نشانه هایی بر درستی خبر در نزد آنان اقامه شده باشد، گرچه راوی ضعیف باشد. وجه این نکته آن است که اصحاب اجماع، فقیه، ضابط و بصیر به حدیث و رجال حدیث بوده اند و وجوه گسست و خلل در روایت را به خوبی می شناخته اند. بنابراین، هر چیزی را که بشنوند، روایت نمی کنند. ]۷۵

 [امام می نویسد: ] این مطلب ممکن نیست، زیرا اخبار دسته و گروه ویژه ای نیستند که آگاهی بر آنها بر هر یک از عالمان، امکان پذیر باشد و آگاهی علماء بر تمامی نشانه های همراه با روایت و علم آور، امکان ندارد. نمونه هایی در روایات وجود دارد که حکایت از بسیاری اخبار می کند، چگونه چیرگی و احاطه بر آنها و شناخت نشانه ها و قرینه های همراه با آنها وجود دارد.

در مثَل محمد بن مسلم را در نظر بگیرد که یکی از همان اصحاب اجماع است. کشی از حریز و او از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: (ما شجر فی رأیی شیء قطّ الاّ سألت عنه ابا جعفر، علیه السلام، حتی سألته عن ثلاثین الف حدیث و سألت ابا عبداللّه، علیه السلام، عن ستة عشر الف حدیث.)

ظاهر آن است که روایتهای زراره کم تر از روایتهای محمد بن مسلم نبوده، اگر بیش تر نباشد، ممکن نیست که اصحاب بر تمامی آنچه این روایات از ائمه (ع) روایت کرده اند آگاه شده باشند و با توجه به قرینه ها و نشانه ها به صحیح بودن آنها قطع پیدا کرده باشند.

بلکه، بنابر عادت، محال است همراه بودن همه روایتها با نشانه هایی که نمایانگر اعتبار و درستی خبر است.

وجه دیگری که باورمندان به قول دوم بر حجت بودن اجماع اقامه کرده اند این که: علمای امامیه، مشایخ اصحاب اجماع را می شناخته و هر کسی که اصحاب از او روایت کنند، چه مسند و چه مرسل، در نزد آنان معلوم و معروف بوده و پی برده اند که مشایخ اصحاب ثقه اند. براین اساس، روایات اصحاب اجماع، همه صحیحه است؛ زیرا سند آنها به معصوم صحیح است.

این وجه اجماع کشی است، همان طور که وجه اجماع علمای امامیه است که کشی از آنها این اجماع را روایت کرده است.

این سخن اگر چه باطل است، ولی فساد آن کم تر از وجه اول است. به هر حال، در فساد دنباله رو وجه نخستین است؛ زیرا آگاهی علمای امامیه و مشایخ دانش رجال، که کشی از آنان حدیث نقل کرده و علم رجال را از آنان گرفته، بر همه کسانی که اصحاب اجماع از آنان حدیث نقل کرده اند، با واسطه یا بدون واسطه، خیلی دور می نماد، بلکه امکان ندارد؛ زیرا کتابهای رجال و حدیث در آن عصر تدوین نشده بود که به آسانی در دسترس علما قرار گیرد و آنان به آگاهیهای لازم دست یابند و افزون بر این دوری شهرها نیز عامل دیگر دسترسی نیافتن به اخبار بود.

دیگر آن مشایخ اصحاب اجماع و کسانی که اصحاب اجماع از آنان روایت می کنند، همگی، ثقه نبوده اند، بلکه در بین آنان کسانی وجود داشته اند که دروغگو، سازنده و جعل کننده حدیث و ضعیف بوده اند ه به روایات و کتابهای آنان نمی شود اعتنا کرد، از جمله:

* محمد بن ابی عمیر که مشهورترین این گروه است، از کسانی روایت می کنند که به طور قطع ضعیف هستند.

۱. یونس بن ظبیان، همان کسی که نجاشی درباره او گفته است: (ضعیف جداً لایلتفت الی مارواه کل کتبه تخلیط.)

ابن غضائری درباره او گفته است: (او در دینش غلو کرده و جعل و وضع حدیث می کند.)

فضل بن شاذان درباره او گفته است: (دروغگویان مشهور، چند نفرند: ابوالخطاب، یونس بن ظبیان ویزید بن الصائغ)

۲. عبداللّه بن قاسم الحضرمی، غضائری درباره وی می گوید: (ضعیف، غال، متهافت.)

نجاشی درباره او می گوید: (کذاب غالٍ یروی عن الغلاة. لاخیر فیه ولایعتد بروایته.)

علاّمه حلّی همین عبارت را در خلاصة الرجال، درباره وی به کار برده است.

۳. علی بن حمزه بطائنی، درباره او، ابوالحسن علی بن الحسن بن الفضال گفته است: (علی بن حمزه، کذّاب، متهم، ملعون قدرویت عنه احادیث کثیرة و کتبت عنه تفسیر القرآن من اوله الی آخره الاّ أنی لا استحل أن أرونی عنه حدیثاً واحداً.)

بلی، از صاحب معالم نقل شده که گفته است: (این مطلب درباره فرزند او؛ یعنی حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی است.)

از ابن غضائری نقل شده که گفته است: (انّه، لعنه اللّه، اهل الوقف وأشد الخلق عداوة للمولی؛ یعنی الرضا، علیه السلام، ونقل عنه نفسه قال: لی ابوالحسن موسی، علیه السلام، انما انت، یا علی واصحابک اشباه الحمیر.)

وکشی از او روایاتی نقل کرده که نکوهش و جرح او را می رساند. از جمله آن روایات، روایتی است که کشی آن را بسند خود از یونس بن عبدالرحمن نقل کرده که گفت: (مات ابوالحسن ولیس من قوامه احد الاّ وعنده المال الکثیر وکان عند علی بن ابی حمزه ثلاثون الف دینار وروی بسنده عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، حدیثاً وفیه: (وسمعته یقول فی ابن ابی حمزه أما استبان لکم کذبه؟)

شماری از علما گفته اند: درست است که علی بن حمزه بطائنی منحرف شد، ولی روایات محمد بن ابی عمیر از او، پیش از وقف وی بوده است.

این سخن پذیرفته نیست؛ زیرا آنچه گذشت، به خوبی ظهور دارد در بدی حال وی و این که برگشت از امام رضا، علیه السلام، به خاطر متاعهای دنیوی بوده است؛ از این روی علی بن حسن بن فضال، روا ندید از وی روایت کند، حتی یک روایت. اگر پیش از وقف، صحیح الروایه بود، روا نبود که علی بن حسن بن فضال، روایت از او را ترک کند. همان گونه که این نکته از علاّمه حلّی و استادش، ابن طاووس حلّی رسیده است.

امّا عمل طایفه، که شیخ طوسی در العدة فی اصول الفقه، ادعا کرده موجب توثیق او نمی شود. افزون بر این اصل ادعای شیخ نیز مخدوش است؛ بویژه این که از مشهور نقل شده که به روایات او، عمل نکرده اند.

۳. ابوجمیله. نجاشی وی را تضعیف کرده است و ابن غضائری و علاّمه حلّی درباره وی گفته اند: (وانّه ضعیف، کذاب یضع الحدیث.)

۴. علی بن حدید، شیخ طوسی، در استبصار و تهذیب، وی را ضعیف شمرده و نوشته است: (انّه ضعیف جداً لایعوّل علی ما ینفرد.)

۵. حسین بن احمد المنقری. شیخ طوسی، نجاشی، علاّمه حلّی و دیگر رجال شناسان، وی را ضعیف شمرده اند.

و نیز نقل ابن عمیر از راویان غیر مورد اعتماد و ناشناخته و مهمل و کسانی که پسینیان آنان را ضعیف شمرده اند، بسیار است، مانند: محمد بن میمون تمیمی، هاشم بن حیّان و…

* صفوان بن یحیی. وی از اصحاب اجماع است. در بین راویانی که او از آنان روایت می کند، افراد ضعیف وجود دارند: از جمله:

۱. علی بن ابی حمزه بطائنی، ابی جمیله المفضل بن صالح، که ذکر آنان گذشت.

۲. محمد بن سنان، که اهل رجال او را ضعیف شمرده اند، مفضّل که درباره او گفته شده: از دروغگویان مشهور است.

۳. عبداللّه بن خداش، که نجاشی وی را ضعیف دانسته و….

* احمد بن ابی نصر بزنطی. وی از اصحاب اجماع است و از راویان ضعیف روایت می کند. از جمله:

۱. ابوجمیله، که سخن او به میان آمد، احمد بن خزاز، که بر ضعف او، به روشنی اشاره شده.

۲. حسن بن علی بن ابی حمزه، که مورد طعن علمای رجال قرار گرفته و ابن غضائری درباره او گفته است: (انه واقفی ابن واقفی، ضعیف فی نفسه وابوه أوثق منه:

حسن بن علی بن فضال درباره او می نویسد: (انی لأستحیی من اللّه أن أروی عن الحسن بن علی.)

و نیز سخن ابن فضال درباره علی بن ابی حمزه که صاحب معالم بر این باور بود که درباره پسرش، حسن بن علی بن أبی حمزه است.

کشی از شماری از علما نقل کرده که گفته اند: حسن بن علی بن ابی حمزه، دروغگوست.

* حسن بن محبوب. وی از اصحاب اجماع است و از راویان ضعیف روایت می کند؛ از جمله:

۱. ابی جارود که امام صادق درباره او فرموده است: (انه کذاب مکذب، کافر، علیه لعنة اللّه.)

از محمد بن سنان روایت شده که گفت: (ابوالجارود لم یمت حتی شرب المسکر وتولی الکافرین.)

۲. صالح بن سهل. ابن غضائری درباره وی می نویسد: (انه غالٍ کذّاب وضاع للحدیث روی عن ابی عبداللّه، علیه السلام، لاخیر فیه ولافی سائر مارواه. وقد روی قال بالوهیة الصادق، علیه السلام.)

۳. عمروبن شمر. نجاشی درباره او می گوید: (انه ضعیف جداً زید احادیث فی کتب جابر الجعفی.)

و…

* یونس بن عبدالرحمن. وی از اصحاب اجماع و از راویان ضعیف، روایت می کند، مانند: صالح بن سهل، عمروبن جمیع، ابی جمیله، محمد بن سنان، محمد بن مصادف و…

* عبداللّه بن بکیر و عبداللّه بن مسکان. از اصحاب اجماع و از راویان ضعیف روایت می کنند، از جمله: محمد بن مصادف.

* جمیل و ابان بن عثمان. از اصحاب اجماع و از راویان ضعیف روایت می کنند، از جمله: صالح بن حکم نیلی.

این حال روایت آنان از راویان ضعیف بود؛ امّا روایت آنان از ناشناخته ها و غیر ثقه ها، بسیار است.) ۷۶

از سخن امام خمینی که به شرح آن را آوردیم به دست می آید که: از وجود مشایخ ضعیف، پی می بریم که قانون اجماع، به معنای گسترده آن، تمام نیست و این گونه نیست که از هر راوی که نقل کرده اند، ثقه باشد.

بررسی قرینه ها و نشانه های تأیید کننده قانون اجماع

۱. بسیاری از کسانی که قاعده اجماع را به معنای گسترده آن، باور دارند، ادعا کرده اند: سخن شیخ طوسی در (العدة فی اصول الفقه)، ناظر به سخن کشی در (اختیار معرفة الرجال) است. ولی عالمان و صاحب نظران با این فراز از سخن شیخ طوسی در (العدة فی اصول الفقه) دو گونه برخورد کرده اند:

الف. شماری بر این باورند که شیخ طوسی، همان عبارت کشی را در اختیار معرفة الرجال با تعبیری دیگر آورده و مراد از هر دو عبارت، یکی است.

شیخ عبداللّه مامقانی این برداشت را از عبارت شیخ طوسی دارد و قانون اجماع را یکی از اسباب مهم ثقه بودن راوی می شمارد.

او، می گوید: نخستین کسی که به این قانون به روشنی اشاره دارد کشی در کتاب رجال خود و پس از وی شیخ طوسی در (العدة فی اصول الفقه) است. ۷۷

شیخ طوسی در باره قانون اجماع می نویسد: (اذا کان احد الراویین مسنداً و الآخر مرسلاًً، نظر فی حال المرسل فان کان ممّن یعلم انّه لا یرسل الاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره ولاجل ذلک سوّت الطائفة بین مارواه محمد بن ابی عمیرو صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیرهم من الثقات اللذین عرفوا بأنهّم لایروون و لا یرسلون الاّ ممّن یوثق به و بین ما یسنده غیرهم ولذا عملوا، بمراسیلهم اذا انفرد عن روایة غیرهم.) ۷۸

هرگاه یکی از دو راوی، مسند روایت کند و دیگری مرسل، در حال مرسل نظر می شود اگر از کسانی باشد که تنها از ثقه روایت می کند، وجهی برای برتری خبر غیر او، بر خبر او، وجود ندارد. از این روی، امامیه، بین آنچه محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن ابی نصر و غیر اینان از راویان ثقه، آنان که شناخته شده اند به این که از غیر ثقه روایت و ارسال نمی کنند و بین آنچه کسانی به طور مسند روایت می کنند، فرقی نمی گذارد و به هر دو گروه برابر می نگرد و به روایات هر دو گروه اعتبار می دهد. بدین جهت امامیه، به روایات مرسل اینان، وقتی در برابر آنها، روایت دیگری نباشد، اعتبار می دهد.

روشن است در صورتی که کسانی برخلاف اجماع باشند و سخن بگویند، امکان ندارد بتوان به اجماع تکیه کرد، تا چه برسد به ادعای اجماع.

گروه دوم در پاسخ گفته اند: ادعای اجماع شیخ طوسی، با خارج شدن شماری از علما از اجماع و عمل نکردن آنان به روایات ابن ابی عمیر و دیگر اصحاب، ناسازگاری ندارد. اجماع، با خارج شدن یک فرد و دو فرد، از حجت بودن نمی افتد.

در پاسخ به این سخن می توان گفت: آنان که از اجماع کشی خارج هستند؛ یعنی راویان ضعیف که اصحاب اجماع از آنان روایت می کنند، بسیارند؛ بویژه اگر ناشناخته ها و مهمل ها را همراه آنان سازیم. با توجه به بسیاری راویان ضعیف، ناشناخته و مهمل، در زمره مشایخ اصحاب اجماع، چگونه می توان بر اجماع تکیه کرد.

افزون بر آن، به دست نیامده که اصحاب اجماع، به خاطر اجماع کشی، به روایت این راویان عمل کرده اند.

۲. دلیل دیگری که تکیه کنندگان بر اجماع کشی اقامه کرده اند، این که شیخ طوسی در مرحله نخست و دیگر فقیهان در قرنهای بعدی بر آن تکیه کرده اند.

شیخ طوسی در مقدمه کتاب: (المختار من رجال الکشی) می نویسد: (فان هذه الاخبار اختصرتها من کتاب الرجال لا بی عمرو محمد بن عمربن عبدالعزیز الکشی و اخترنا ما فیها.)

گفته اند: این عبارت در آغاز، به روشنی دلالت دارد آنچه در این اثر آمده، بر گزیده شیخ است. و عبارت (العده فی اصول الفقه) نیز اشاره به همین اجماع دارد.

و نیز شهید ثانی در روضه، از شیخ طوسی نقل می کند: (أنّ العصابة اجمعت علی تصحیح ما یصح عبداللّه بن بکیر اقرّوا له بالفقه و الثقه.) ۷۹

امام خمینی در نقد این ادعا می نویسد: (آنچه شیخ طوسی در مقدمه کتاب: (اختیار معرفة الرجال) آورده، هیچ گونه اشاره ای به برگزیده او ندارد؛ اگر نگوییم که به خلاف آن اشعار دارد؛ چه این که ضمیر مؤنث در نوشته شیخ: (ما فیها) بر می گرددبه کلمه (الاخبار) که در سطر پیش آمده است. از آن ظاهر می شود گزیده شیخ، پاره اخباری است که آنها را از کتاب کشی به گونه اختصار آورده است. در غیر این صورت، باید می نوشت: (و اخترناها) یا (اخترنا ما فیه) زیرا در این صورت، مراد کتاب است.

افزون بر این، اختیار برگزیدن در مقام نگارش و تألیف، غیر از راضی بودن به آن است. غیر از اختیار بر اساس رأی است، همان گونه که این مطلب، ظاهر است.

افزون بر آن، رجال کشی، بنابر آنچه از همین (اختیار معرفة الرجال) شیخ طوسی دانسته می شود، روایات بسیاری در برداشته که اثر شیخ گزیده ای است از آن؛ زیرا خود وی می نویسد: من این اخبار را از آن، بر گزیدم و به گونه اختصار آوردم. ظاهر کلمه اخبار، همان اصطلاح رایج است.

پس این کلام، چه ربطی دارد، با دیگر دعواهای کشی و مطالبی که در آن اثر وجود دارد.

علاوه، بسیار روشن است که آنچه شیخ طوسی برگزیده و به گونه اختصار آورده، همه، مورد پسند او نیست، در مثل، در اختیار معرفة الرجال، طعن بر زراره، محمدبن مسلم، ابی بصیر، بریدبن معاویه، از مشایخ اصحاب ابی جعفر و ابی عبداللّه (ع) وجود دارد و یا اخبار ناهماهنگ و ناسازگار وضد یکدیگر وجود دارد، آیا امکان دارد که این اخبار برگزیده شیخ باشد؟ و اگر چنین باشد، لازم می آید بنیان اجماع کشی از بین برود.

اما عبارت پیشین شیخ در (العدة فی اصول الفقه) شیخ طوسی، غیر از مفاد اجماع کشی است. مگر آن که گفته شود: شیخ بر اجماع کشّی تکیه کرده و آن را نقل به معنی کرده، ولی در فهم مراد کشی راه خطا رفته است.

 (این برداشت باطل است از ظاهر عبارت شیخ بر می آید که به اجماع کشّی اعتماد نکرده است.) ۸۰

در بحثهای پیشین یادآور شدیم که باورمندان به توسعه در معنای قاعده اجماع، تأییدهایی برای دیدگاه خود ارائه داده اند، از جمله: بر این ادعایند که سخن شیخ طوسی در (العدة فی اصول الفقه) شرحی است بر اجماع شیخ طوسی.

امام خمینی در جواب می نویسد: نمی توان چنین سخنی گفت و سخن شیخ در (العدة فی اصول الفقه) را ناظر بر کلام کشی دانست. بلکه ظاهر آن است که بر سخن کشی، اعتماد نکرده است. زیرا خود شیخ بر شماری از اصحاب اجماع طعن زده، از جمله برعبداللّه بن بکیر، چون وی روایت ساخته و بر زراره دروغ بسته و از این راه به یاری مذهب خود برخاسته است.

این روایت درکتاب طلاق تهذیب الاحکام و استبصار نقل شده است.

عبداللّه بن بکیر آن را یک بار از زراره، یک بار از رفاعه و برای بار سوم به خود نسبت می دهد. شیخ دلیل مردود بودن آن را اضطراب سند می شمارد. ۸۱

ولی علاّمه مجلسی در ملاذ الاخیار می نویسد: مضمون آن قوی است. ۸۲

و می دانی که آنچه شیخ طوسی در کتاب (العدة فی اصول الفقه) ذکر کرده، با تصدیق اجماع کشی جمع نمی شود؛ زیرا همان گونه که شناختی لازمه اجماع کشی، ثقه بودن جماعت است یا کسانی که پس از آنان وجود دارند، به پندار صاحبان این دیدگاه.

و امکان ندارد که ادعا شود تمام روایات اصحاب اجماع، با قرینه ها و نشانه هایی همراه بوده و همین سبب می شده که به این روایات اعتماد بشود.

روایت ابن ابی بکیر و مانند آن شاهد است که شیخ طوسی بر اجماع کشی اعتماد نکرده است. ۸۳

۳. تأیید سومی که باورمندان به توسعه در معنای اجماع ارائه داده اند این است که: نجاشی که صاحب نظر و خبره در این فن رجال شناسی است، این اجماع را کشیّ اقامه کرده، پذیرفته است. ۸۴

امام این دلیل را نیز نقد می کند و می نویسد: (دیده نشده که نجاشی، اشاره ای به قاعده اجماع بکند، با توجه به شدت شوق او به احوال راویان و جست و جو درباره ثقه بودن آنان و توجه ویژه او به نقل توثیق ثقات، اگر این اجماع درخور توجه و تکیه می بود، از آن غافل نمی شد، و بلکه اجماع دیگر عالمان که کشیّ نقل می کند، بر وی پوشیده نمی ماند؛ بویژه با چیرگی و آشنایی دقیق و همه سویه وی با دانش رجال و بسیاری اطلاعات وی در این باب و نزدیکی زمان وی به زمان راویان.

اگر در واقع آنچه در نزد کشی ثابت شده و یا اعتماد به نقل آن در نزد نجاشی می بود، درست نبود که نجاشی در راوی توقف کند، تا چه رسد به این که شماری از آنان را ضعیف بداند.

پس نپرداختن و توجه نکردن نجاشی به این اجماع و ثقه بر نشمردن شماری از آنان، مانند: أبان بن عثمان، عبداللّه بن بکیر و ضعیف شمردن شماری از مشایخ آنان و دروغگو و حدیث ساز خواندن شماری دیگر، بیانگر ثابت نشدن اجماع درنزد نجاشی است.

توجه نکردن نجاشی به اجماع کشّی، نه بدان خاطر است که اجماع منقول به خبر واحد است، بلکه به خاطر این است که نجاشی خلاف آن را پیدا نکرده و کتاب کشی درنزد او موجود بوده و از احوال راویان، با خبر بوده است.

نجاشی، کتاب کشی را دارای اشتباههایی می دانسته و در ترجمه وی نوشته است: (محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی، کان ثقة عیناً و روی عن الضعفاء کثیراً له کتاب الرجال، کثیر العلم و فیه اغلاط کثیرة.)

بویژه نجاشی در ترجمه محمد بن ابی عمیر می نویسد: (اصحابنا یسکنون الی مراسیله)

در این جمله از اعتماد او بر روایتهای مرسل سخن به میان آورده، ولی از اجماع سخنی به میان نیاوده است.

اگر اجماع کشیّ در نزد نجاشی ثابت می بود، در سخن از ابی عمیر به آن اشاره می کرد و همچنین درترجمه دیگر اصحاب اجماع.) ۸۵

۴. صاحبان دیدگاه دوم و عقیده مندان به آن، در تأیید دیدگاه خود گفته اند: قاعده اجماع، مورد پذیرش علما واقع شده است.

امام خمینی در نقد این سخن می نویسد: (از پیشینیان، کسانی مانند نجاشی و ابن غضائری و شیخ مفید معاصر ابن غضائری اشاره ای به اجماع ندارند و قمیّون، یونس بن عبدالرحمن را ضعیف شمرده و بر او طعن زده اند.) ۸۶ با این نکته مناقشه در اجماع شیخ طوسی در العدة فی اصول الفقه، روشن می شود.

امّا در زمانهای پسین، این قانون مشهور شده و هرچه زمان گذشته، شهرت آن، بیش تر شد ه است. این شهرت و اجماع، هیچ اعتباری ندارد، نه در مثل این مسأله که بحث رجالی است و نه در فروع فقهی؛ زیرا چیزی در نزد آنان نبوده، غیر از آنچه که در نزد ماست.

افزون بر این، سخنان علما، بدان گونه که ادعا شده، نیست، در مثَل، پس از عصر شیخ طوسی، سخنان محقق حلّی، گوناگون است: گاه گرایش دارد به حجت بودن ارسالهای ابن ابی عمیر و یا به آنها باور پیدا کرده و گاه به حجت نبودن آنها به روشنی اشاره دارد. در معتبر در ردّ روایتی، ارسال در سند را علت رد آن ذکر می کند. و می نویسد: اگر کسی بگوید: علم به مراسیل ابن ابی عمیر عمل می کنند، آن را نمی پذیریم؛ زیرا در رجال محمد بن ابی عمیر، کسانی هستند که اصحاب بر آنان طعن زده اند و شاید وقتی روایت مرسلی را نقل می کند، راوی آن همان شخص ضعیف و طعن زده شده اصحاب باشد.

این حالت ارسالهای ابن ابی عمیر است، تا چه رسد به ارسالهای دیگران، مثل صفوان بن یحیی و احمدبن ابی نصر بزنطی.

و نیز از محقق حلّی نقل شده که در گاه بحث زکات نوشته: (ان فی أبان بن عثمان ضعفاً.)

از شهید ثانی نقل شده که نوشته است: از ظاهر سخن اصحاب به دست می آید که ارسالهای ابن ابی عمیر را پذیرفته اند، بدان جهت که به دست آورده و به این نتیجه رسیده اند که وی ارسال نمی کند، مگر از شخص ثقه. ثابت کردن این مطلب، بسیار دشوار است. و صاحب بشری در این قانون منازعه کرده و این ادعا را ردّ کرده است. ۸۷

علاّمه حلّی، با این که بارها بر اجماع یاد شده تکیه کرده، ولی فخرالدین می گوید: از پدرم درباره أبان بن عثمان پرسیدم، پاسخ داد: اقرب در نزد من، نپذیرفتن روایت اوست، به دلیل قول خداوند که فرمود: ان جاءکم فاسق بنبأ… و فسقی بالاتر از بی ایمانی نیست. ۸۸

و سید بن طاووس نیز، روایت عبداللّه بن بکیر را ردّ کرده و محقق حلّی و فاضل مقداد و شهید ثانی او را ضعیف شمرده اند.

و همچنین از سخن سیدبن طاووس بر می آید که در جمیل بن دراج، اندک تردیدی وجود دارد و در اسدی و مرادی اختلاف است.

و نجاشی به بیان شرح حال معروف بن خرّبوذ شده است و شیخ طوسی و علاّمه حلّی وی را ثقه شمرده اند.

علاّمه حلّی نوشته: کشی درباره او، هم مدح و هم ذم، روایت کرده است. ابن داود نوشته: (و ثقته أظهر) از این عبارت فهمیده می شود که درباره شخصیت و وثاقت او، اختلاف است. ۸۹

از ابن داود نقل شده که کشی، برید بن معاویة را مدح و آن گاه ذم کرده است. ۹۰

این، (در نزد من تقویت می شود که ذم او، به خاطر اتفاق عامه بر مدح اوست، و این که عامه بر او ثنا گفته اند. سپس گمان شماری از اصحاب ما نسبت به او بد شده، و عبارت ابن داود ظهور در این دارد که ذم کننده برید، تنها کشی نیست.) ۹۱

پاسخ به پرسشی مهم

آنان که دیدگاه نخست را پذیرفته اند، همچون امام و آقای خوئی، مهم ترین دلیلی که بر ردّ نظریه توسعه درمعنای قاعده اجماع ارائه داده اند، همانا وجود راویان ضعیف و دروغگو در سلسله سند روایات اصحاب اجماع است.

در این جا، پیش از آن که به نقل و ترجمه سخنان امام خمینی بپردازیم، پرسشی را طرح می کنیم: علاّمه امین جبل عاملی، بر این نظر است که اصحاب اجماع، اگر چه از راویان ضعیف روایت کنند، روایت آنان معتبر خواهد بود.

وی نوشته است: (دیدگاهها در تفسیر قاعده اجماع، گوناگون است: هرگاه سند حدیث، تا به اصحاب اجماع صحیح باشد، بعد از آن صحیح و از معصوم رسیده است و نگاه نمی شود به آنچه که پس از اصحاب اجماع از راویان سند وجود دارند، گرچه از راویانی روایت کرده باشند که به فسق و وضع حدیث، معروف و یا افراد ناشناخته باشند و یا روایت را مرسله بیاورند، حدیث صحیح خواهد بود.

پس در نزد علما، ارسالها، قطعها و دفعهای اصحاب اجماع، مقبوله است. فیض کاشانی این معنی را به گروهی از پسینیان نسبت داده است و محقق بهبهانی در تعلیقه منهج المقال نوشته: این معنی مشهور است و ظاهر عبارت.) ۹۲

این عبارت، همان است که محمد باقر میر داماد، در الرواشح السماویه آورده است. ولی در عبارت شماری از فقیهان، این جمله: (راوی، گر چه به فسق و وضع معروف باشد) وجود ندارد. به هرحال، کسانی که این معنی را پذیرفته اند، باید بپذیرند که در مشایخ اصحاب اجماع، راویانی وجود دارند که شایستگی روایت ندارند.

حال پرسش این است که چگونه صاحبان دیدگاه دوم، به این پرسش، پاسخ می دهند. در مقاله (وثوق سندی و وثوق صدوری) ۹۳ نوشتیم: درباره پذیرش روایات، دو مکتب و دیدگاه مهم، وجود دارد: ۱. مکتب وثوق سندی                   ۲. مکتب وثوق صدوری

پیروان مکتب نخست بر این باورند: اعتبار روایت، در گرو سند آن است و نشانه ها و قرینه های خارجی، هیچ گونه دخالتی در اعتبار روایت ندارد.

شهید ثانی، سید محمد عاملی، شیخ حسن عاملی، آقای خویی، از بزرگان پیروان این مکتب به شمار می روند.

اینان بر این باورند که اگر سلسله سند معتبر باشد، یعنی راویان آن ثقه و دوازده امامی باشند، روایت معتبر خواهد بود و اگر نه، نه. اگر چه آقای خوئی روایت صحیح، حسن و موثّق را معتبر می داند و دلیلهای حجت بودن خبر واحد را، در برگیرنده هر سه قسم می شمارد. ۹۴

اینان، هیچ قرینه و نشانه را در کمک به حدیث، به کار نمی گیرند و حدیثی را که در سلسله سند آن کاستی وجود داشته باشد، کنار می زنند و بدان عمل نمی کنند.

در نگاه این گروه، روایت معتبر، مرادف با روایت صحیح است، شهرت جبران کننده ضعف سند نیست و روایات مرسل، به طور مطلق، اعتبار ندارد.

در برابر این گروه، پیروان مکتب وثوق صدوری قرار دارند، به باور اینان، معیار اطمینان به صدور روایت از معصوم است؛ از این روی اگر سند کاستی داشته باشد، ولی قرینه های خارجی دلالت کنند که این روایت از معصوم صادر شده است، روایت، معتبر خواهد بود.

پیروان این مکتب، قرینه ها و نشانه های گوناگون را به عنوان بازوی حدیث قرار داده و اعتبار حدیث را از راه دیگری ثابت کرده اند.

در نزد اینان، قاعده اجماع، گر چه موجب توثیق راوی نمی شود، ولی نشانه و قرینه بر صدور روایت از معصوم خواهد بود.

همان گونه که باورمندان به دیدگاه دوم قاعده اجماع، آن را دلیل ثقه بودن راوی می شمارند و بر این اساس است که مامقانی، قاعده اجماع را از نشانه های مهم ثقه بودن راوی شمرده است. ۹۵

به نظر دقیق، تمام کسانی که قاعده اجماع را به معنای گسترده دوم قبول دارند، پیروان مکتب وثوق صدوری اند.

بر همین اساس سید محسن امین جبل عاملی از پیروان این مکتب می نویسد: (پس مراد از (تصحیح مایصح عنهم) اطمینان به صدور روایت از معصوم است، اگر چه ناشناخته باشند کسانی که از آنان روایت کرده اند، یا دانسته شود که راوی پس از اصحاب اجماع از راویان ضعیف است؛ زیرا علم داریم که اصحاب اجماع، روایت نمی کنند، مگر آنچه را که بر آن اطمینان کرده اند و در نزد آنان نشانه هایی وجود داشته بر اعتبار روایت. زیرا این راویان، فقیه، ضابط و بصیر به حدیث و رجال و قرینه ها و نشانه ها بوده اند، پس هر چیزی که می شنیده اند، روایت نمی کرده اند.) ۹۶

بنابراین، در مکتب وثوق صدوری، هیچ اشکالی ندارد که راوی ناشناخته و یا ضعیف باشد، ولی روایت معتبر و از معصوم صادر شده باشد، گرچه نتوان آن را صحیح نامید.

البته درباره اصحاب اجماع، وحید بهبهانی و بسیاری از علما، بر این نظرند که روایات آنان اگر صحیحه نباشد، کم تر از صحیحه نیست.

اکنون برای روشن تر شدن مطلب، به ذکر نمونه هایی کوتاه از سلسله سندهای ناقص، ولی روایات معتبر می پردازیم: امام خمینی در بحث ولایت فقیه، به روایت علی بن حمزه بطائنی استدلال کرده و آن را معتبر شمرده۹۷ و این در حالی است که در نقض قاعده اجماع، روی همین علی بن حمزه بطائنی، انگشت می گذارد و بر ردّ معنای دوم به کار می گیرد.

وجه جمع چیست؟

به نظر می رسد، وجه آن، همان وثوق صدوری و سندی باشد. یعنی، اگر چه امام خمینی از پیروان مکتب وثوق صدوری است و معنای دوم قاعده اجماع را نپذیرفته، ولی نقل اصحاب را قرینه اعتبار روایت، در کنار دیگر قرینه ها و نشانه ها گرفته است و از جمله در روایت زیر، از دیگر قرینه ها و نشانه ها بهره می برد و روایت علی بن حمزه بطائنی را در باب ولایت فقیه می پذیرد: (محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علی بن ابی حمزه قال: سمعتُ ابالحسن موسی بن جعفر؛ علیه السلام، یقول: اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکة وبقاع الارض التی کان یعبد اللّه علیها و ابواب السماء التی کان یصعد فیها بأعماله وثلم فی الاسلام ثلمة لایسدّها شیء لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها.) ۹۸

علی بن ابی حمزه می گوید: از امام موسی بن جعفر (ع) شنیدم که فرمود: آن گاه که مؤمن رخت از جهان بربندد، فرشتگان و جاهای گوناگون زمین، که خداوند را بر آنها عبادت کرده و درهای آسمان و کارهای او از آنها بالا می رفته، بر او می گریند و رخنه ای در اسلام پدید می آید که هیچ چیز جای آن را پر نمی کند؛ زیرا مؤمنان فقیه دژهای اسلام شمارند، مانند دژهای شهر. این روایت را علاّمه مجلسی از نظر مشهور، ضعیف شمرده، ولی خود وی آن را موثّق دانسته است. ۹۹

امام خمینی درباره سند آن می نویسد: (در سند آن، کسی وجود ندارد که در خور مناقشه باشد، جز علی بن ابی حمزه بطائنی و او، بنابر قول معروف، ضعیف است، ولی از شماری نقل شده که او را ثقه شمرده اند، از شیخ طوسی در کتاب (العدة فی اصول الفقه) که نوشته: (گروه امامیه به اخبار او عمل کرده اند) از ابن غضائری که نوشته: (ابوه اوثق منه).

این امور، با توجه به ضعیف شمرده شدن وی از سوی علمای رجال، گرچه ثقه بودن وی را ثابت نمی کند، ولی ناسازگاری وجود ندارد بین ضعف راوی و عمل به روایت او، به خاطر تکیه بر گفته شیخ و شهادت او به عمل گروه امامیه به روایات او، و این که عمل اصحاب به روایات او، ضعف سند را جبران می کند.

افزون بر این، بسیاری از مشایخ و اصحاب اجماع از او روایت کرده اند، مانند: ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، حسن بن محبوب، احمد بن ابی نصر، یونس بن عبدالرحمن، أبان بن عثمان، ابی بصیر، حماد بن عیسی، حسن بن علی بن وشاء، حسین بن سعید، عثمان بن عیسی و غیر اینان که شمار آنان به ۵۰ نفر می رسد. ۱۰۰

بر همین پایه و اساس، حاج آقا رضا همدانی، محقق سبزواری، شیخ انصاری، آقای بروجردی، آقای حکیم ضعف راوی را مزاحم اعتبار روایت نمی شمارند.

آقای بروجردی درباره ثقه بودن احمد بن محمد بن یحیی که در کتابهای رجال ناشناخته است، قرینه ها و نشانه هایی اقامه کرده و یادآور شده است: (اعتمادی که از راه نشانه ها و قرینه ها به راوی به دست می آید، کم تر از اعتمادی نیست که از قول و نظر رجالی به دست می آید.) ۱۰۱

محقق سبزواری می نویسد: (بنای فقه ما بر این است که روایت را با وجود قرینه ها و نشانه ها، معتبر بدانیم، هر چند در سلسله سند، راوی ناشناخته و مهمل باشد.) ۱۰۲

حاج آقا رضا همدانی هم، همین نظر را دارد و روی این نکته تأکید کرده است. ۱۰۳

درباره احمد بن هلال عبرتائی، که علمای رجال او را ضعیف شمرده اند، فقیهانی چون: شیخ انصاری۱۰۴، حکیم۱۰۵، و… بر این نظرند: (اگر چه او متهم به غلو و انحراف است و علمای رجال او را ضعیف دانسته اند، ولی اینها دلیل بر ضعف روایت او نمی شود؛ زیرا نشانه ها و قرینه هایی وجود دارد که روایت از معصوم، علیه السلام، صادر شده است.)

پی نوشتها:

۱. (مجمع الفائدة والبرهان).

۲. (الروضة)، ج۳۹ / ۶.

۳. (معالم الاصول) ۲۰۰ /

۴. (مدارک الاحکام)، ۵۰ / ۱.

۵. (خلاصة الرجال)، علامه حلّی / ۱۰۷، رضی، قم.

۶. (مقباس الهدایه)، ج۱۴۱ / ۲؛ (نهایة الدرایه) ۳۸۵ / .

۷. (التعریفات)، میر سید شریف جرجانی ۱۵۰ / ، دارالکتب العلمیه، بیروت.

۸. (المیزان)، علاّمه طباطبایی، ج۳۳۰ / ۱؛ ج۲۳۹ / ۲.

۹. سوره (نساء)، آیه ۴۹؛ سوره (نور)، آیه ۲۱.

۱۰. سوره (توبه)، آیه ۱۰۴.

۱۱. سوره (بقره)، آیه ۱۵۱.

۱۲. سوره (شمس)، آیه ۹.

۱۳. سوره (اعلی)، آیه ۱۴.

۱۴. (الرعایة) ۲۰۴ / ؛ (الفصول الغرویه) ۳۰۳ / ؛ (قوانین الاصول) ۴۸۵ / ؛ (بهجة الآمال) ۱۵۱ / ؛ (الفوائد الرجالیه) ۲۲ / ؛ (نهایة الدرایه) ۳۸۶ / .

۱۵. (رجال الخاقانی) ۳۲۵ / ؛ (فوائد الرجالیه) ۳۵ / ؛ (منتهی المقال)، ج۶۵ / ۱.

۱۶. (مفتاح الکرامة)، ج۳۶۶ / ۱۰، اهل البیت.

۱۷. (مرآة العقول)، ج۱۰۸ / ۱؛ ج۱۲۴ / ۱۰.

۱۸. (الفوائد الرجالیه)، ج۳۶۰ / ۲.

۱۹. (جواهر الکلام)، ج۳۵ / ۶؛ (مستمسک العروة الوثقی)، ج۴۲ / ۱؛ (بحوث فی العروة)، ج۴۱۷ / ۲؛ (فقه الشیعه)، ج۱۹۸ / ۳؛ (التنقیح الطهارة)، ج۱۲۳ / ۲؛ (مصباح الهدی)، ج۴۲۸ / ۱؛ (کتاب الطهارة)، امام خمینی، ج۲۴۲ / ۳.

۲۰. (کلیات فی علم الرجال)، جعفر سبحانی۱۵۶ / ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

۲۱. (نهایة التقریر)، ج۲۷۲ / ۱؛ (مصباح الفقیه)، ج۱۲ / ۲؛ (ذخیرة المعاد) ۳ / ، ۴۰.

۲۲. (وسائل الشیعه)، ج۱۳۸ / ۱؛ ج۵۲ / ۱۸؛ (نهایة الافکار)، ج۱۳۵ / ۳.

۲۳. (اختیار معرفة الرجال) ۲۳۸ / ، دانشگاه مشهد.

۲۴. همان۳۷۵ / .

۲۵. همان۵۵۶ / ، ۱۰۵۰.

۲۶. (خاتمة مستدرک الوسائل)، ج۹ / ۷؛ (کلیات فی علم الرجال) ۱۶۸ / .

۲۷. همان.

۲۸. (مفاتیح الاصول) ۴۹۷ / .

۲۹. (معالم الاصول) ۱۸۰ / .

۳۰. (مدارک الاحکام)، ج۴۳ / ۱.

۳۱. (مصباح الاصول)، ج۱۳۴ / ۲؛ (تحریرات فی الاصول)، ج۲۱۱ / ۳، وزارت ارشاد.

۳۲. (مصباح الاصول)، ج۱۳۴ / ۲؛ (وسائل)، ج۱۳۷ / ۲؛ (منتهی الدرایه)، ج۳۴۵ / ۴؛ (نهایة الافکار)، ج۹۶ / ۳.

۳۳. (بحوث فی الاصول)، ج۳۸۴ / ۴.

۳۴. (معجم رجال الحدیث)، ج۶۱ / ۱.

۳۵. (مقباس الهدایه)، ج۱۷۵ / ۲.

۳۶. (بهجةالآمال)، ج۲۲۳ / ۱.

۳۷. (خاتمة مستدرک الوسائل)، ج۲۰ / ۷.

۳۸. همان.

۳۹. (بهجة الآمال)، ج۲۲۰ / ۱.

۴۰. (خاتمة مستدرک الوسائل)، ج۲۲ / ۷؛ (کلیات فی علم الرجال) ۱۷۹ / .

۴۱. (خلاصة الرجال) ۱۰۶ / ؛ (مختلف الشیعه)، ج۳۷۹ / ۲؛ ج۴۲ / ۳، ۲۶۹؛ ج۶۳ / ۴.

۴۲. (رجال ابن داود)، ۲۰۹ / ، چاپ نجف.

۴۳. (مقباس الهدایه)، ۱۷۶ / ۲؛ (الفصول الغرویه) ۳۰۳ / ۱۱؛ (خاتمة مستدرک الوسائل)، ج۳۳ / ۷.

۴۴. (الرواشح السماویه) ۴۵ / ؛ (خاتمة مستدرک الوسائل)، ج۳۳ / ۷؛ (مقباس الهدایه)، ج۱۷۷ / ۲.

۴۵. (مناقب)، ابن شهر آشوب، ج۲۸ / ۴، ۲۱۱.

۴۶. (مختلف الشیعه)، ج۲۶۹ / ۳، ۴۲۰؛ ج۶۳ / ۴؛ (خلاصة الرجال) ۱۰۶ / .

۴۷. (رجال ابن داود) ۱۱۷ / ، ۸۴۲.

۴۸. (مجمع الفائدة والبرهان)، ج۱۵۶ / ۱؛ ج۳۳۵ / ۲.

۴۹. (نهایة المرام)، ج۳۸۴ / ۱.

۵۰. (مجمع الفائدة والبرهان)، ج۸۴ / ۱۴، ۹۸.

۵۱. (کتاب الطهارة)، امام خمینی، ج۱۸۶ / ۱؛ ج۲۴۵ / ۳.

۵۲. (خاتمة مستدرک الوسائل)، ج۲۵ / ۷.

۵۳. مجلّه (فقه) شماره ۱۹ / ۲۰.

۵۴. (مشرق الشمسین) ۲۴ / ، (حدائق الناضرة)، ج۱۴ / ۱.

۵۵. (مصباح الفقیه)، ج۱۲ / ۲؛ (ذخیرة المعاد) ۳ / ، ۴۰؛ (نهایة التقریر)، ج۲۷۲ / ۱؛ (البیع)، ج۴۷۶ / ۲.

۵۶. (خاتمة مستدرک الوسائل)، ج۳۷ / ۷؛ (مشرق الشمسین) ۲۴ / ؛ (خاتمة وسائل الشیعه)، ج۹۶ / ۲۰.

۵۷. (الرواشح السماویه) ۴۱ / ؛ (خاتمة مستدرک)، ج۳۳ / ۷.

۵۸. (کتاب الطهارة)، ج۲۳۳ / ۳.

۵۹. همان ۲۴۱ / .

۶۰. (جواهر الکلام)، ج۳۵ / ۶؛ (مستمسک العروة الوثقی)، ج۴۲۵ / ۱؛ (فقه الشیعه)، ج۱۹۸ / ۳، ۲۰۵؛ (مصباح الهدی)، ج۴۲۸ / ۱؛ (بحوث فی العروة)، ج ۴۱۷ / ۳.

۶۱. (مستدرک الوسائل)،

۶۲. (بحارالانوار)، ج۴۳ / ۱.

۶۳. (فوائد الرجالیه)، ج۳۶۰ / ۲.

۶۴. (العدّة فی اصول الفقه)، ج۱۵۰ / ۱.

۶۵. (رجال النجاشی)، ابوعباس احمد بن علی النجاشی، تحقیق محمد جواد نائینی، ج۲۰۵ / ۲ ۲۰۶؛ دارالاضواء، بیروت.

۶۶. (الفوائد الرجالیه)، ج۳۶۵ / ۲.

۶۷. (کتاب الطهارة)، امام خمینی، ج۲۴۵ / ۳.

۶۸. همان۲۴۶ / .

۶۹. (مستدرک الوسائل)، ج۳۷ / ۷.

۷۰. (کتاب الطهارة)، ج۲۴۵ / ۳.

۷۱. (کتاب الطهارة)، ج۲۴۵ / ۳.

۷۲. همان، ۲۴ / ۷.

۷۲. (روضه کافی) ۲۳۵ / ؛ (وسائل الشیعه)، ج۴۹۷ / ۱۱.

۷۳. (کتاب الطهارة) ۲۴۸ / .

۷۴. (معجم رجال الحدیث)، ج۵۹ / ۱.

۷۵. (البحر الزخار)، ج۱۱۴ / ۲.

۷۶. (کتاب الطهارة)، ج۲۵۲ / ۳.

۷۷. (مقباس الهدایه)، ج۱۷۱ / ۲۰.

۷۸. (العدة فی اصول الفقه)، ج۱۵۴ / ۱.

۷۹. (الروضه)، ج۳۹ / ۶.

۸۰. (الاستبصار)، ج۲۷۷ / ۳؛ (تهذیب الاحکام)، ج۳۷ / ۸.

۸۲. (ملاذ الاخیار)، ج۶۹ / ۱۳.

۸۳. (کتاب الطهاره)، ج۲۵۴ / ۳.

۸۴. (مقباس الهدایه)، ج۱۷۷ / ۲؛ (الفوائد الرجالیه)، ج۳۶۵ / ۲.

۸۵. (کتاب الطهارة)، ج۲۵۶ / ۳.

۸۶. (منتهی المقال)، ج۹۲ / ۷؛ (جامع الرواة)، ج۳۵۶ / ۲.

۸۷. (الرعایه) ۱۳۷ / .

۸۹. (منتهی المقال)، ج۲۸۹ / ۶.

۹۰. (نقد الرجال)، ج۲۶۷ / ۱.

۹۱. (کتاب الطهارة)، ج۲۵۷ / ۳.

۹۲. (البحر الزخار)، ج۱۱۳ / ۲.

۹۳. مجلّه (کاووشی در فقه)؛ شماره ۱۹ / ۲۰.

۹۴. (مصباح الاصول)، ج۲۰۰ / ۲.

۹۵. (مقباس الهدایه)، ج۱۷۱ / ۲.

۹۶. (البحر الزخار)، ج۱۱۴ / ۲.

۹۷. (البیع)، ج۴۷۰ / ۲.

۹۸. (اصول کافی)، کلینی، ج۳۸ / ۱.

۹۹. (مرآة العقول)، علاّمه مجلسی، ج۱۲۵ / ۱.

۱۰۰. (کتاب البیع)، امام خمینی، ج۴۷۱ / ۲، اسماعیلیان، قم.

۱۰۱. (نهایة التقریر)، ج۲۷۲ / ۱.

۱۰۲. (ذخیرة المعاد) ۳ / ، ۴۰، ۱۸۵.

۱۰۳. (مصباح الفقیه)، ج۱۲ / ۲.

۱۰۴. (الطهارة)، شیخ انصاری، ج۳۵۵ / ۱، کنگره شیخ انصاری.

۱۰۵. (مستمسک العروة الوثقی)، ج۲۲۱ / ۱؛ ج۳۶۶ / ۵.

آدرس ثابت: ۲۷۱۵۱https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

اجماع در اندیشه شیعی

اجماع، سومین منبع اجتهاد

سیر تاریخی قاعده اجماع

اجماع

اجماع در نگاه محققان شیعه و نقش آن در استنباط

سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن

نگرشی تاریخی به اجماع

واکاوی آرای اصولیان معاصر در مورد حجیت و عدم حجیت قطع قطاع

بازخوانی حجیت اجماع مدرکی

طلوع و غروب اصحاب اجماع

اجماع منقول و کاربردهای آن از نگاه شیخ انصاری رحمه الله علیه

بازکاوی دلیل اجماع

عناوین مشابه

امام خمینی (س) و مبارک ترین نگاه در دنیای معاصر

قاعده فقهی تولی و تبری در اندیشه سیاست خارجی امام خمینی

حرمت حریم خصوصی / امنیت شخصی شهروندان در نگاه امام خمینی

تمایز قواعد فقه و اصول در نگاه امام خمینی (س) و دیگران

آینده روشن در نگاه امام خمینی (س)؛ فردا، روز پیروزی جنود حق

عالمان اسوه در نگاه امام خمینی (س)

طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی (س)

جایگاه و ویژگی های قرآن در نگاه امام خمینی (س)

محدوده ی قاعده ی «لا ضرر» در قانونگذاری «تبیین دیدگاه امام خمینی و شهید صدر»

یاد یار: امام خمینی در نگاه اندیشمندان جهان

انتهای پیام /*