فرشته اعرابی

روزه های قضا شده

امام مقید بودند که روزه های قضا شده حتما باید تا ماه رمضان بعدی گرفته بشود.

کد : 48247 | تاریخ : 27/03/1395

ایشان مقید بودند و حکم ایشان هم این بود که روزه های قضا شده حتما باید تا ماه رمضان بعدی گرفته بشود و نباید هیچ کدام آن بماند به همین جهت هرچند تا را که به واسطه مسافرت تابستان خورده شده بود حتما در زمستان خودشان مدیریت می کردند و به شکلی اداره می کردند که بچه ها روزه هایی را که در تابستان نگرفته اند، در زمستان بگیرند.

منبع: باغ های رمضان، ص 14.

انتهای پیام /*