معمولا اطرافیان از فرد منتخب امام در انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی مطلع می شدند یا خیر ؟

به طور قطع و یقین می توان گفت که نه تنها امام خمینی به کسی نمی گفت به چه فردی یا افرادی رای خواهند داد، حتی نزدیکترین اشخاص مانند مرحوم حاج سید احمد آقا هم از رای ایشان مطلع نمی شدند...

کد : 48296 | تاریخ : 25/04/1392

به طور قطع و یقین میتوان گفت که نه تنها امام خمینی(ره) به کسی نمیگفت به چه فرد یا افرادی رای خواهند داد بلکه خاطرات جالبی نیز در این زمینه وجود دارد که دلالت می دهد تلاش بسیار می کردند تا هیچکس حتی نزدیک ترین اشخاص مانند مرحوم حاج احمد آقا هم از رای ایشان مطلع نشوند. از جمله اینکه چندین بار حاج احمدآقا و مرحوم دکتر بروجردی داماد ایشان برای نگارنده این سطور نقل کردند که وقتی از امام میپرسیدند به چه کسی رای دهیم؟ امام میگفتند مگر خودتان عقل ندارید که از من می-پرسید؟ نظر به اینکه ایشان برای رای مردم اصالت قائل بودند، میدانستند اگر رای خود را به کسی اعلام کنند، ارادتمندان ایشان به پیروی از آن حضرت به همان افرادی رای خواهند داد که امام؛ و ایشان جایز نمی-دانستند که کسی در این موضوع مهم، رای خود را در گرو رای دیگری بگذارد و منفعل عمل کند. البته یک استثناء وجود داشت و آن همسر امام بود که چون او را پارهای از وجود خود و خود را پارهای از وجود او میدانستند بگونهای که حتی گفتن شریک زندگی عبارت رسایی برای چنین رابطهای نبود، با هم در اینکه به چه کسی رای دهند مشورت میکردند و یا امام میگفتند من میخواهم به فلان افراد رای دهم و البته همسر ایشان نیز در این زمینه چنان رازدار بود که وابستگان هم نمیتوانستند از زبان ایشان رای امام را کشف کنند.

انتهای پیام /*