آیا درست است که امام خمینی درباره مسجد جمکران موضع گیری خاصی نداشته اند؟

هیچ مدرکی حتی شفاهی مبنی بر اینکه امام دیگران را تشویق به رفتن به مسجد جمکران کرده باشد ،در دست نیست ،البته اینکه نفی مطلق شود که امام هرگز به مسجد جمکران نرفته اند نیز خالی از ایراد نیست زیرا ...

کد : 48297 | تاریخ : 25/04/1392

در کتابهای امام نسبت به مسجد جمکران مطلبی دیده نمی شود اما در صحیفه امام هفت بار در دو مورد واژه جمکران بکار رفته که شش بار مربوط به عنوانگزاری و یک نامه ای است که در 17 اردیبهشت 58 به صورت گزارش برای ایشان ارسال و در آن هیئت امنای مسجد جمکران تصمیمات خود را مورد آن مسجد به نظر ایشان رسانده و امام در پاسخ نوشته اند: آنچه را حضرات آقایان مدرسین تصویب کرده اند، مورد تأیید این جانب مى باشد. شاید ایشان عمداً از مسجد جمکران نامی به میان نیاورده اند تا همان نام بردن مستمسک سوء استفاده کنندگان نشود. مورد دوم در آبان 1364 یک بسیجی اسیر در اردوگاه عنبر عراق بنام علی ابو القاسمى (خدا مانده) طی نامهای که توسط صلیب سرخ (هلال احمر) ظاهراً برای خانواده خود به صورت رمز و اشاره نوشته و به رمز از امام خواسته که وقتی به مسجد جمکران میرود برای او دعا نماید که باز هم امام در پاسخ وی از آن مسجد نامی نبرده است. بنا براین در آثار امام(ره) به جز دو مطلب فوق الذکر راجع به مسجد جمکران مطلبی دیده نمی شود که آن دو مورد نیز امام(ره) نامی از آن مسجد ذکر نکرده اند. و هیچ مدرکی حتی شفاهی مبنی بر اینکه امام دیگران را تشویق به رفتن به مسجد جمکران کرده باشد در دست نیست. البته اینکه نفی مطلق شود که امام هرگز به مسجد جمکران نرفته اند نیز خالی از ایراد نیست. زیرا بعید به نظر میرسد شخصیتی اجتماعی و مذهبی از اماکنی که دارای شهرت خاص مذهبی می باشد حداقل از این جهت که با آن مکان آشنا شوند دیدن نکرده باشند. مگر آنکه باز شواهد و قرائن کافی یافت شود که ایشان عامداً از آن مکان دیدن نکرده اند تا اصل رفتن ایشان نیز موجب برخی بدعت ها و سوء استفاده جریانهایی که از احساسات مذهبی مردم بهرهبرداری های سیاسی و گروهی می کنند، نشود چنانکه این نکته را می توان از مصاحبه های منتشره شده آیت الله موسوی اردبیلی و مرحوم آیت الله توسلی استنباط کرد.

انتهای پیام /*