آنچه رهبر کبیر انقلاب اسلامی درباره رابطه با آمریکا گفت

ایران باید تا قطع تمام وابستگی هاى سیاسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى خود از امریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بى‏ رحم ادامه دهد؛ و بعد در صورتى که ملت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادى خود را در حد سایر کشورها با امریکا برقرار مى‏ کند.

کد : 49013 | تاریخ : 19/07/1392

به گزارش پرتال امام خمینی(س) بیانات رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در زمینه رابطه با آمریکا به خوبی بیانگر اصول کلی آرمان‌های انقلاب اسلامی در نفی سلطه بیگانگان و رابطه مبتنی بر منافع ملی و عزت و مصلحت است.
در ادامه گزیده سخنان امام خمینی(س) را برگرفته از کتاب سیاست خارجى و روابط بین ‏الملل از دیدگاه امام خمینى(س) از مجموعه تبیان که تقسیم بندی موضوعی بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است، می‌خوانید:

احترام آمریکا به مصالح و استقلال ملت- 19/8/57

سؤال: [اگر شاه سرنگون شود، نقشى را که ایالات متحده خواهد داشت چه خواهد بود؟]

جواب: آنچه را که ما از امریکا انتظار داریم این است که به مصالح ملت و استقلال مملکت ما احترام بگذارد و از دخالت در امور ما خوددارى کند.(1)

رفتار عادلانه در صورت عدم مداخله در امور داخلى- 9/9/57

سؤال: [موقف حضرت آیت‏ اللّه‏ نسبت به دو ابرقدرت روسیۀ شوروى و امریکا چیست؟ و آیا تصور مى‏ فرمایید که خطر یک دخالت نظامى از طرف اینها به ایران در آینده وجود داشته باشد؟]

جواب: خیر، چنین احتمالى را که مورد نظر شماست نمى‏ دهیم، چون الآن هم چیزى در حد دخالت مستقیم نظامى امریکا در ایران است. نظر ملت ایران این است که استقلال و  آزادى پیدا کند. پس چگونه با دخالت این دو ابرقدرت قضایاى ایران حل مى‏ شود؟ البته ما با هر کشورى اگر در امور ما دخالت نکند و با ما به عدالت رفتار کند ما هم با آنها به طور عدالت رفتار خواهیم کرد.(2)

احترام متقابل مبناى رابطه با آمریکا - 10/9/57

سؤال: [اگر دولت مورد نظر شما بر سر کار آید، چه تغییراتى در روابط دولت شما با امریکا به وجود خواهد آمد؟]

جواب: ما نمى‏ خواهیم که به امریکا ظلم کنیم و نمى‏ خواهیم که زیر بار ظلم امریکا برویم. آنها کارهایى که کردند و ظلم به ما بوده است، ما آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما روابط دوستانه با همۀ ملتها داریم و دولتها هم اگر به طور احترام با ما رفتار کنند، ما هم احترام متقابل را رعایت مى‏ کنیم.(3)

تغییر روابط ارباب و نوکرى به یک رابطه سالم- 11/9/57

روابط ما با امریکا و همچنان با سایر کشورهاى جهان بر اساس احترام متقابل خواهد بود. ما براى امریکا حق تعیین سرنوشت خود را قائل نخواهیم بود. آنچه تا به حال دولت هاى گذشته در امریکا و اکنون دولت آقاى کارتر انجام داد و مى‏ دهد، نشان مى‏ دهد که هنوز به تمام وسایل متوسل مى‏ شوند که این سلطنت را براى تأمین منافع خودشان حفظ کنند، و لذا هنوز حالت خصمانه نسبت به نهضت اسلامى کنونى دارند. تا وضع به این منوال است نظر ما نیز نسبت به سیاست امریکا نظرى منفى است. و البته ما حساب ملت امریکا را با دولت امریکا جدا کرده و مى‏ کنیم و از ملت امریکا  مى‏ خواهیم که از نهضت اسلامى ایران پشتیبانى کنند. روابط فعلى ایران و امریکا روابط ارباب و نوکرى است که قطعاً باید به یک رابطۀ سالم تغییر پیدا کند.(4)

عدم دخالت در امور داخلى اساس روابط - 16/9/57

سؤال: [روابط دولت اسلامى حضرت آیت‏ اللّه‏ با امریکا چگونه خواهد بود؟ آیا شما فروش نفت را به غرب ادامه مى‏ دهید، و روابط شما با شوروى چگونه خواهد بود؟]

جواب: ما با تمام دولتها، در صورتى که دخالت در امور داخلى ما نکنند و براى ما احترام متقابل قائل باشند، با احترام رفتار مى‏ کنیم و نفت را هم هرکس مشترى است به او مى‏ فروشیم. ما از زیاده ‏روى و غلط ‏روی هایى که راجع به نفت بوده است و چیزهایى که خلاف مصلحت ملت بوده است، جلوگیرى مى‏ کنیم، و الاّ نفت را مى‏ فروشیم.

سؤال: [روابط شما با شوروى چگونه خواهد بود؟]

جواب: همان طور که با امریکا، فرقى ندارد. روابط مثل هم است.(5)

عدم ضدیّت با دولتها- 20/9/57

سؤال: [بعد از استعفاى شاه چه دولتى ایجاد خواهد شد؟ عدۀ زیادى از مردم امریکا فکر مى‏ کنند که دولت آینده ضد امریکایى خواهد بود.]

جواب: دولت، جمهورى اسلامى است و در متن دولت ضدیتى با هیچ دولتى و مملکتى نیست. امریکا اگر چنانچه با این دولت رفتارش رفتار انسانى باشد و احترام را حفظ کند، این دولت با او هم مانند سایر دوَل احترام متقابل را حفظ خواهد کرد.(6)

عدم مخالفت با ملت امریکا- 14/10/57

سؤال: [نظر شما در مورد امریکا چیست؟ شما فرموده ‏اید که کشورهایى که از شاه حمایت کنند از این زمان به بعد با آنها روابطتان خوب نخواهد بود و تا زمانى که دولت هاى حامى سرِ کار باشند با آنها قطع رابطه خواهید کرد. آیا این بدین معناست که تا کارتر در امریکا سرِ کار است شما با امریکا دشمن خواهید بود؟]

جواب: ما تا ایشان با ملت ایران مخالفت مى‏ کند، از شاه حمایت مى‏ کند، با او مخالف هستیم، اما با ملت امریکا هیچ مخالفتى نداریم.(7)

روابط حسنه متقابل- 22/10/57

تا رژیم بکلى از بین نرود و ما حکومت اسلامى را آنطور که مى‏ خواهیم مستقر نکنیم نمى‏ توانیم راجع به روابط با امریکا به طور قطع صحبت کنیم. لکن احتمال مى‏ دهیم که اگر امریکا با ایران روابط حسنه داشته باشد، ایران هم با او روابط حسنه خواهد داشت.(8)

احترام متقابل مبناى روابط - 25/10/57

سؤال: [گزارشاتى رسیده که مقامات دولت امریکا با حضرت آیت ‏اللّه‏ تماس گرفته‏ اند. آیا ممکن است بفرمایید تماس در چه فرم و شکلى بوده؟ آیا در آینده همکاری هاى مستقلى بین دولت شما و دولت امریکا وجود خواهد داشت؟]

جواب: با من تا به حال تماسى ـ شخصاً ـ نگرفته‏ اند. و روابطى که بر مبناى احترام متقابل است ان‏شاءاللّه‏ برقرارمى ‏شود. ولى‏ ما کاملاً مستقل هستیم و زیربار هیچ کشورى نخواهیم رفت.(9)

روابط امریکا با ما رابطه ظالم و مظلوم - 2/2/58

در یکى ـ دو روز پیش از این، در روزنامه بود که سناى امریکا به اتفاق آرا این اعدام هایى که در ایران شده است محکوم کردند. آن هم که طرح داده یکى از دوستان اسرائیل است و خودش هم از صهیونیستهاست! خوب، معلوم است که سناى امریکا باید محکوم کند ما را؛ شکى ندارد! ما مى‏ دانیم که اینها ما را محکوم مى‏ کنند. دولت امریکا هم ما را محکوم مى‏ کند، منتها حرفش را نمى ‏زند. مجالس امریکا هم ما را محکوم مى‏ کنند. براى اینکه آن داغى که به دل امریکا وارد شده است به واسطۀ این نهضت به دل هیچ کس وارد نشده است! هیچ‏کدام از ممالک به اندازۀ این استفاده نمى‏ کرد. باید ما محکوم باشیم! توقع اینکه سناى امریکا موافق با ما باشد، این توقع بی جایى است. توقع اینکه خیر، اعدام هاى ما را محکوم نکنند، این توقع بی جاست. ما همچو توقعى از امریکا نداریم. خصوصاً که خوب، دولت ایران از اسرائیل نفت را قطع کرده و تا آخر هم به آن دیگر؛ نمى ‏دهد آن هم از دوستان نزدیک امریکاست و سناى امریکا. ما توقع نداریم.دولت امریکا ما را [تهدید] کرده بود که اگر چنانچه این اعدام ها ادامه پیدا بکند، در روابط ایران با امریکا یک قدرى خطر مى ‏افتد، اى الهى که به خطر بیفتد! ما روابط با امریکا را مى‏ خواهیم چه بکنیم. روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما مى ‏خواهیم چه کنیم. (10)

آرزوى قطع رابطه با امریکا - 26/9/58

اگر مقصود از روابط آن روابطى است که تا حالا بین ایران و امریکا بوده است، در زمان شاه سابق بین ایران و امریکا بوده است، این روابط نبوده است. این یک آقایى بوده با نوکرش هر کارى مى‏ خواسته، هر امرى که مى ‏کرده عمل مى‏ کرده. ما چنانچه بخواهیم اسلام را پیش ببریم دیگر نباید نوکر باشیم. اگر نوکر نباشیم رابطه ‏اش را با ما قطع مى‏ کند. ما از خدا مى‏ خواهیم که رابطه قطع بشود. ما ذلت را نخواهیم پذیرفت براى خاطر اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتى نیست رابطه داشتن با امثال امریکا. دولت امریکا یک شرافت انسانى مع‏ الأسف الآن ندارد که ما بخواهیم به واسطۀ آن شرافت انسانى‏ اش با آن رابطه داشته باشیم. دولت امریکا این است که دارید مى‏ بینید که مظلوم را در هر جا پیدا مى‏ کند پوست مى‏ کند. هر جا بتواند مى‏ رود و بمب سرشان مى‏ ریزد. هر چه بتواند ذخایر ملتها را مى ‏برد. ما بخواهیم روابط با اینها داشته باشیم؟ بهتر این است که ما با اینها روابط نداشته باشیم. بهتر این است با آنهایى که مى‏ خواهند ما را بچاپند رابطه نداشته باشیم تا یک وقتى که به خود  بیایند و بفهمند شرق هم هست در عالم. آن روزى که بفهمند که شرق هم یک جایى هست.(11)

نفى رابطه یک طرفه - 26/9/58

ما را به حساب بیاورند، ما را بدانند که یک ملت هستیم، یک دولت داریم، یک ملت هستیم، یک رژیم هست در اینجا، این را بفهمند و از آن سوارى که هستند پیاده بشوند یک قدرى با هم راه برویم. اگر پیاده شد آقاى کارتر از آن عرشى که دارد. آمد روى زمین نشست. با ما زمین نشینها تفاهم کرد. ما هم با او تفاهم مى‏ کنیم و به استثناى اینکه آن ظلم هایى که به ما کرده است باید جبران بکند. با ملت امریکا که هیچ [اختلافى ]نداریم. هیچ اختلافى نیست بین ملتها با هم. دولتى که بعد پیش مى‏ آید، تفاهم کند با ما. اینطور نباشد که من در کاخ سفید نشستم وشما در کوخ نشستید و کاخ‏ نشین با کوخ‏ نشین باید ارباب و رعیت باشد. اگر این کلمه را بردارند و ما را همانطور که هستیم بفهمند، ادراک کنند ما ها را، ما با آنها چرا رابطه نداشته باشیم؟ با دولت امریکا هم رابطه پیدا مى کنیم. با همه جا. و اما اگر وضع اینطور باشد، ما مى‏ خواهیم چه کنیم که پیشقدم بشویم براى اینکه نوکرى کنیم؟! پیشقدم بشویم براى اینکه هم نوکرى کنیم هم همه چیزمان را تقدیم کنیم؟! آن‏وقت نوکر که مى‏ گرفتند یک اجرتى به او مى‏ دادند. اینها نوکر مى‏ گیرند و همه چیزش را هم مى ‏گیرند. ما مى‏ خواهیم چه کنیم با اینها رابطه داشته باشیم؟ هیچ لازم نیست رابطه داشته باشیم.(12)

عادى سازى روابط با آمریکا- 15/10/58

سؤال: [اگر بحران گروگان‏ها حل شود، آیا پیش ‏بینى عادى شدن روابط نظیر از سر گرفتن خرید اسلحه و معاملات تجارتى را از امریکا مى‏ کنید؟]

جواب: ما با هر نوع معامله ‏اى که مصالح مسلمین را آسیب رساند مخالفیم. پیوندهاى تجارتى و دیگر مبادلات، مادام که به مصلحت ملت ما باشد براى ما مورد قبول است. در عین حال دولت مسئول امضاى چنان موافقت نامه ‏هائى است نه من.(13)

شرایط ارتباط مجدد با آمریکا- 22/11/58

من بارها گفته ‏ام و هم اکنون اعلام مى‏ کنم که ایران باید تا قطع تمام وابستگی هاى سیاسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى خود از امریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بى‏ رحم ادامه دهد؛ و بعد در صورتى که ملت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادى خود را در حد سایر کشورها با امریکا برقرار مى‏ کند. (14)

آدم شدن امریکا شرط رابطه - 6/8/63

اینها مى‏ خواهند یک هیاهو راه بیندازند تا با امریکا روابط داشته باشیم و ما دست از صدام برداریم. و ما تا آخر ایستاده ‏ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامى‏ که امریکا این طور است و آفریقاى جنوبى آن طور عمل مى‏ کند و اسرائیل هست، ما با آنها نمى‏ توانیم زندگى بکنیم. اسرائیل آدم شدنى نیست. مع ذلک مى‏ بینید شیاطین، با این که ما از بیست سال قبل و در زمان شاه فریاد زدیم و مسلمین را به ادراک خطر اسرائیل دعوت کردیم، مى ‏گویند: ایران با اسرائیل و امریکا رابطه دارد! ما باید فکر کنیم که یک کشورى هستیم که مى‏ خواهیم خودمان زندگى کنیم و نمى‏ خواهیم دیگران در کار ما دخالت داشته باشند. و مادامى‏ که روابط ما با خداى تبارک و تعالى محکم است، کسى نمى ‏تواند به ما آسیب برساند.(15)

1)مصاحبه امام خمینى با مجله آمریکایى، صحیفه امام، ج 4، صفحه 433   

2) مصاحبه خبرنگاران روزنامه لبنانى الهدف و رادیو اتریش، همان، ج5، صفحه 5-144  

3) مصاحبه امام خمینى با خبرنگار آمریکایى، همان، ج 5، صفحه 148     

4) مصاحبه امام خمینى با تلویزیون سراسرى آمریکا، همان، ج 5، صفحه 157     

5) مصاحبه امام خمینى با مفرلوس آنجلس تایمز آمریکا، همان، ج 5، صفحه 3-182  

6) مصاحبه امام خمینى با خبرنگار تلویزیون آمریکا، همان، ج 5، صفحه  205     

7) مصاحبه امام خمینى با خبرنگاران خارجى، همان، ج 5، صفحه 239     

8) مصاحبه امام خمینى با تلویزیون آمریکا، همان، ج 5، صفحه 431     

9) مصاحبه امام خمینى با خبرنگاران خارجى، همان، ج 5، صفحه 470     

10) بیانات امام خمینى در جمع عشایر نیریز فارس، همان، ج 7، صفحه 356     

11) مصاحبه امام خمینى با خبرنگاران مسلمان مقیم انگلستان و... ، همان، ج 11، صفحه 3-302  

12) مصاحبه امام خمینى با خبرنگاران مسلمان مقیم انگلستان و... ، همان، ج 11، صفحه 304     

13) مصاحبه خبرنگار مجله تایم با امام خمینى، همان، ج 12، صفحه 36       

14) پیام امام خمینى به مناسبت سالروز پیروزى انقلاب اسلامى، همان، ج 12، صفحه 147

15) سخنان امام خمینى در دیدار با وزیر امور خارجه، سفرا و... ، همان، ج 19، صفحه 95

منبع: سیاست خارجى و روابط بین ‏الملل از دیدگاه امام خمینى(س)،  تبیان (28)،ص 140- 148

منابع مرتبط: 

سیاست های جدید آمریکا و دیدگاه امام خمینی- مقاله

مکتب فکری امام خمینی (ره) در رویارویی با انحرافات فکری و تهدیدات امریکا و صهیونیسم - مقاله

برای نسل سوم: ناگفته هایی از تاریخ انقلاب اسلامی و مواضع امام خمینی و پاسخ به پرسش ها و شبهه ها - مصاحبه

حلقه وصل تبیین اندیشه های حضرت امام از بستر کلام یادگار امام - مقاله

امام خمینی در پنج حوزه معرفت سیاسی- مقاله

انتهای پیام /*