احساسم می گفت با مرد متفاوتی روبرو شدم!

براى من عجیب بودکه یک مرد روحانى اینچنین بر یکى مثل من که در کار خود تخصص کافى دارم مسلط باشند. مایک والاس اضافه کرد: باید بگویم زندگى بسیار ساده که رهبر انقلاب اسلامى براى خود فراهم کرده بود، او را از همۀ رهبران دیگر دنیا متمایز مى کرد و ما مى دیدیم که او به راستى یک مرد عقیدتى است و دنیا و لذتهاى دنیوى برایش ارزشى ندارد. او مرا و همۀ رجال دیگر دنیا را که به خدمت مى پذیرفت، روى فرش ساده مى نشانید و ما مجبور بودیم کفش هاى خود را دم در از پا درآوریم

کد : 49410 | تاریخ : 26/09/1392

دکتر امیرهوشنگ عسگرى در خاطره ای می گوید: مایک والاس گزارشگر تلویزیونى آمریکا که از روزنامه نویسان بنام وبسیار مشهور آمریکایى است و گویا اولین آمریکایى باشد که با امام مصاحبه داشته است، در برنامۀ کانال 4 تلویزیون آمریکا ظاهرشده بود و توسط یکى دیگر از گزارشگران معروف مصاحبه مى شد تا خاطرات برجستۀ خود را در دوران خبرنگارى بازگوید. از همه کس وهمه جا سخن گفت و مخصوصاً به این نکته اشاره کرد که تقریباً تمام سران کشورهاى جهان و همه سیاستمداران بزرگ معاصر را دیده و با آنها سخن گفته است. نوبت به حضرت آیت اللّه خمینى(ره) رهبر انقلاب ایران رسید.مایک والاس با لحنى که احترام و اعتقاد و در عین حال صراحت مخصوصى داشت گفت: باید اذعان کنم باهوش ترین و زیرک ترین سیاستمدارى است که من دیده ام. نفوذ بخصوصى در مصاحبه کنندگان داشت و به جاى اینکه من از ایشان سؤالاتى بکنم، ایشان مرا manipulate (اداره کردن، هدایت) مى کرد. من غیر از مطالبى که آیت اللّه خودشان مى خواستند بگویند هیچ مطلب تازه اى نتوانستم از این سیاستمدار دنیادیده بیرون بکشم و براى من عجیب بودکه یک مرد روحانى اینچنین بر یکى مثل من که در کار خود تخصص کافى دارم مسلط باشند. مایک والاس اضافه کرد: باید بگویم زندگى بسیار ساده که رهبر انقلاب اسلامى براى خود فراهم کرده بود، او را از همۀ رهبران دیگر دنیا متمایز مى کرد و ما مى دیدیم که او به راستى یک مرد عقیدتى است و دنیا و لذتهاى دنیوى برایش ارزشى ندارد. او مرا و همۀ رجال دیگر دنیا را که به خدمت مى پذیرفت، روى فرش ساده مى نشانید و ما مجبور بودیم کفش هاى خود را دم در از پا درآوریم و از همان اول کار بفهمیم که با مردى متفاوت سروکارداریم.منبع : کتاب خاطرات آیینه حسن،ص131انتهای پیام /*