همراه با امام در مناجات/5

بار الها! مگر فیض تو از ما دستگیرى فرماید، و رحمت واسعۀ ذات مقدّست شامل حال ما افتادگان شود، و به هدایت و توفیق تو راه هدایت و رستگارى از براى ما باز شود؛ «إِنَّکَ رَؤُوفٌ رحیمٌ»

کد : 50670 | تاریخ : 12/04/1393

پرتال امام خمینی(س)؛با سیرى کوتاه در مناجات هاى حضرت امام خمینی(س)، روشن مى شود که تمامى آنها بااطمینان نفسانى و وقار وشوق باطنى و بر کنار از تصرّفات و نفوذ شیطانى ودر کمال اخلاص و تابعیت محض از رضاى الهى بیان شده اند. با توجه به ایام ارشمند ماه مبارک رمضان که در آن قرار داریم، هر روز گوشه ای از مناجات و دعاهاى امام بزرگوار را با هم مرور می کنیم به این امید که روحمان جلا یابد و حلقه ارتباط بنده و معبود تنگتر گردد.
بار الها! تفضلى فرما و دستگیرى نما و ما را به انوار جمال و جلال خودهدایت فرما، و قلوب ما را به ضیاى اسما و صفاتت روشن و منوّر فرما.[1] بار الها! ما را از این غفلت و خودخواهى نجات ده، و دل ما را از ایناسارت به شهوات و انغمار در لذّات بیرون آر.[2] بار الها! پایان کار ما را به سعادت مقرون فرما، و سرانجام رشتۀ معرفت وخداخواهى را به دست ما بده، و دست تطاول دیو رجیم و شیطان را ازقلب ما کوتاه فرما، و جذوهاى از آتش محبت خود در دل ما افکن تاجذبه اى حاصل آید، و خرمن خودى و خودپرستى ما را به نور نار عشقتبسوزان تا جز تو نبینیم و نخواهیم و جز سر کوى تو بار قلوب را نیندازیم.[3] بار الها!از طاعت ما ناچیزان بسطى در ملک تو حاصل نشود و از سرپیچىما نقصى در مملکت تو راه نیابد و از عذاب و شکنجۀ گنهکاران نفعى به توعاید نگردد و از بخشش و رحمت افتادگان، نقصانى در قدرت تو حاصل
نشود؛ عین ثابت خطاکاران طالب رحمت است و فطرت ناقصان طلبکارتمامیّت، تو خود با لطف عمیم با ما رفتار فرما و به سوء استعداد مانظر مفرما. بار الها! مگر فیض تو از ما دستگیرى فرماید، و رحمت واسعۀ ذاتمقدّست شامل حال ما افتادگان شود، و به هدایت و توفیق تو راه هدایت ورستگارى از براى ما باز شود؛ إِنَّکَ رَؤُوفٌ رحیمٌ.[4] . [5] [1]همان، ص 543. [2]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 365. [3]سرّالصلوة، ص 117. [4]سوره حشر (59)، آیۀ 10. [5]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 206. منبع: الهی نامه، به کوشش علی کاظمی وردنجانی، ص 19 و 20

انتهای پیام /*