سخنرانى در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران (تلاش بیشتر کارگران و کشاورزان)

تأکید بر تلاش بیشتر کارگران و کشاورزان و خوددارى از کم کارى و بیکارى

کد : 53894 | تاریخ : 04/04/1358

1.امام خمینی در دیدار با کارکنان کارخانه اتمسفر ایران بر تلاش بیشتر کارگران و کشاورزان و خودداری از کم کاری و بیکاری آنان تأکید کردند. و به عناوین ذیل پرداختند: اقتصاد کشور بسته به کار کارگرها و کشاورزها، تداوم انقلاب به همت جوانان، ادعاهاى واهى رژیم شاه، اجتناب از کم کارى (صحیفه امام؛ ج 8، ص 286-288) 2.امام خمینی در سخنرانی در جمع کارکنان شیلات جنوب و یک زوج مسیحی بر لزوم اجتناب از اختلاف تأکید کردند. (صحیفه امام؛ ج 8، ص 289-290) 3.امام خمینی در سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران به موضوع حاکمیت قانون در حکومت اسلامی پرداختند. (صحیفه امام؛ ج 8، ص 281-285) 4. امام خمینی در سخنرانی در جمع سپاه پاسداران همدان وظایف پاسداران را در مقابله با دشمن درونی و بیرونی تشریح کردند. (صحیفه امام؛ ج 8، 278-280)

انتهای پیام /*