معاد از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

کد : 30792 | تاریخ : 13/06/1395

 

معاد از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «معاد از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی ام از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این کتاب بدون اینکه به اصل پرسش اشاره شود، به پاره ای از اشکالات و شبهات وارد بر معاد اشاره شده و پاسخ آنها بیان شده است. از آنجا که بنای مجموعه کتب «تبیان» بر ارائه خالص مطالب حضرت امام است چیزی به متن اضافه نشده و در اینگونه موارد با اشاره در عناوین یا توضیح در پاورقی، برخی مطالب روشن تر شده است. این مجموعه مشتمل بر شانزده فصل است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید. 

انتهای پیام /*