سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

کد : 30805 | تاریخ : 24/05/1391

 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر سی و سوم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این تبیان سعی دارد تا عمق فرمایش آن پیر فرزانه را که فرمود: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»آشکارتر سازد. مجموعه حاضر مشتمل بر هشت فصل است: ضرورت تشکیل و بقای سپاه، اهداف و مأموریتها، فرهنگ پاسداری، سپاه و مردم، نظم و هماهنگی در سپاه و نقش سپاه در پشتیبانی از جمهوری اسلامی.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

انتهای پیام /*