مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد چهارم در «رجاء» و ضد آن است که «قنوط» است

کد : 56943 | تاریخ : 14/06/1395

‏و در آن چهار فصل است:‏

‎ ‎

‎[[page 129]]‎

انتهای پیام /*