مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد نهم در «توکل» است، و ضد آن که «حرص» است

کد : 56987 | تاریخ : 14/06/1395

‏و در آن چند فصل است.‏

‎[[page 199]]‎

انتهای پیام /*