مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد هفدهم در «رهبت» است و ضد آن «جرئت» است

کد : 57007 | تاریخ : 14/06/1395

‏و در آن سه فصل است:‏

‎ ‎

‎[[page 325]]‎

انتهای پیام /*