مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد بیست و چهارم در «صبر» و ضد آن است که «جزع» است

کد : 57044 | تاریخ : 14/06/1395

‏و در آن پنج فصل است:‏

‎ ‎

‎[[page 409]]‎

انتهای پیام /*