مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد بیست و پنجم در «صفح» و ضد آن است که «انتقام» است

کد : 57048 | تاریخ : 14/06/1395

‏و در آن دو فصل است:‏

‎ ‎

‎[[page 425]]‎

انتهای پیام /*