کتاب حجر

کد : 59372 | تاریخ : 22/09/1395

کتاب حجر

‏حجر، در اصل به معنای منع است. و در شرع، آن است که شخص از تصرف کردن در‏‎ ‎‏مال خودش به واسطۀ سببی از اسباب (حجر) شرعاً ممنوع باشد. و این اسباب زیادند که‏‎ ‎‏عمدۀ آن ها را ذکر می کنیم و آن ها عبارتند از: صغر و سفاهت و فلس، و مرض موت‏‎ ‎‏(مرضی که شخص با آن می میرد).‏

‎ ‎

‎[[page 15]]‎

انتهای پیام /*