مقصد دوم امور عامّه

فریده اول رسم جوهر و اقسام آن

کد : 59441 | تاریخ : 13/06/1395

فریدۀ اول رسم

جوهر و اقسام آن

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الجوهر الماهیة المحصّلة  ‎ ‎إذا غدت فی العین لا موضوع له

فجوهرٌ کان محلَّ جوهرٍ  ‎ ‎هیولیً أو حلّ به من صورٍ

و جوهر لیس بذاک و بذا  ‎ ‎إن منهما رُکِّب جسماً اُخذا

و دونه نفسٌ إذا تعلّق  ‎ ‎جسماً و إلاّ عقلٌ المفارق

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏شرح منظومه، بخش حکمت، ص 136 - 137‏‏]‏

‎[[page 357]]‎

انتهای پیام /*