نامه

نامه به آقای حیدر میری در نحوه اخذ اجازه نامه

کد : 69502 | تاریخ : 05/12/1354

نامه

‏زمان: 5 اسفند 1354 / 23 صفر 1396‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: نحوۀ اخذ اجازه نامه برای وجوه شرعیه‏

‏مخاطب: میری، حیدر‏

‏خدمت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا شیخ حیدر میری ـ دامت برکاته‏

‏     مرقوم شریف واصل شد. ان شاءالله تعالی موفق و مؤید باشید. در موضوع اجازه اگر‏‎ ‎‏مقصود حفظ جهات شرعیه است شما مجازید در اخذ وجوه شرعیه و صرف ثلث در‏‎ ‎‏محال مقررۀ شرعیه؛ و ارسال مابقی را به قم نزد حضرت حجت الاسلام آقای پسندیده و‏‎ ‎‏اخذ قبض از ایشان، و ایصال به اینجانب تا ...‏‎[1]‎‏ به صاحبانش بدهند. و اگر اجازۀ کتبی‏‎ ‎‏خواسته باشید باید اول به قم مراجعه کنید نزد آقای پسندیده و ایشان تصدیق کنند‏‎ ‎‏[‏‏تا اگر‏‏]‏‏ بی مانع بود، اجازه دهم؛ چون کسانی اجازه گرفته اند و کارهای مخالف عقل و‏‎ ‎‏شرع مرتکب شده اند. از این جهت بنابر آن است که ذکر شد. ان شاءالله تعالی سلامت‏‎ ‎‏باشید. والسلام.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 132]]‎

  • ـ خوانده نشد.

انتهای پیام /*