سخنرانی

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره مقابله با تبلیغات و تهدید امریکا

کد : 69798 | تاریخ : 04/09/1357

سخنرانی

‏زمان: 4 آذر 1357 / 24 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: مقابله با تبلیغات و تهدید امریکا‏

‏حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

گسترش تبلیغات دشمن

‏     دامنۀ این مبارزات هر چه گسترده تر می شود، دامنۀ تبلیغات هم بر ضد آن گسترده تر‏‎ ‎‏می شود. اول که مبارزات کمتر بود و آرامتر بود، تبلیغات هم به همان حجم کمتر بود در‏‎ ‎‏داخل و خارج؛ و حالا که مبارزات بالا گرفته است، دست و پا می کنند آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند شاه را نگه دارند، چه قشرهایی که در داخل دارد از عمال و چه قشرهایی که‏‎ ‎‏در خارج هستند، چه آنهایی که طمع به کیسه شاه دارند و چه آنهایی که طمع به مخازن‏‎ ‎‏ایران دارند، اینها همه دسته جمعی به دست و پا افتادند و دامنۀ تبلیغات را هر چه بیشتر‏‎ ‎‏گسترده تر کردند و می کنند. از جمله چیزهایی که اخیراً گفتند ـ و تذکرش هم دادم ـ و‏‎ ‎‏کلمه ای که صادر شده است از کارتر، من را بسیار متأسف کرده و متأثر؛ اینکه ایشان‏‎ ‎‏ابتدائاً می گوید که یک ایران قدرتمند و یک ایران مستقل برای ثبات منطقه لازم است ـ با‏‎ ‎‏این تعبیر تقریباً ـ و دنبالش می گوید که ما نمی توانیم ببینیم که «اراذل پست» شاه را کنار‏‎ ‎‏بزنند و این رژیم را از بین ببرند! این یک تبلیغات است و یک تهدید.‏

ثبات ایران در گرو سقوط شاه

‏     اینکه تبلیغ است آن است که ـ خود شاه هم همیشه در حرفهایش هست و بوده است،‏‎ ‎‏و عمالی هم که در خارج دارد و ارتزاق از او می کنند همین حرف را می زدند و می زنند،‏‎ ‎‏و آنهایی هم که منافعشان را می خواهند تأمین بکنند به دست شاه، آنها هم این حرف را‏‎ ‎‏می زنند ـ که ایران اگر شاه برود ثباتش از بین می رود! الآن که شاه هست، الآن ثبات دارد‏
‎[[page 104]]‎‏ایران؟! اینها اصلاً فکر ‏‏[‏‏نمی کنند‏‏]‏‏ این حرفی که می زنند خوب، منعکس می شود. این‏‎ ‎‏یک آدمی است که قدرتمند است، از ابرقدرتهاست، حرفش را منعکس می کنند؛ در‏‎ ‎‏ایران منعکس می شود، در سایر ممالک منعکس می شود که الآن که شاه هست الآن ایران‏‎ ‎‏در ثبات و آرامش دارد زندگی می کند! مردم همه آرام، همه راحت ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ منزلهایشان‏‎ ‎‏می خوابند! اینجا هم به راحتی مشغول کسب و کارشان هستند! و مدارس هم همه آرام!‏‎ ‎‏دانشگاهها هم همه مشغول به تحصیلشان هستند با آرامش، با خوشی ـ برای اینکه شاه‏‎ ‎‏هستند در ایران! خوب، این منعکس می شود در دنیا که یک همچو انقلابی که الآن در‏‎ ‎‏ایران هست، در غیاب شاه هست یا در حضور شاه هست؟ شاه نیستند و این ناآرامیهای‏‎ ‎‏سرتاسری هست؟ یا شاه هم تشریف دارند، در حضور مبارک «اعلیحضرت» همۀ مردم‏‎ ‎‏ایستاده اند و می گویند مرگ بر این شخص، مرگ بر این سلسله؟!‏

‏     این کشتارهایی که در سرتاسر ایران ما هر روز می شنویم، هر روز ـ تقریباً ـ از تلفنهایی‏‎ ‎‏که از ایران می شود اطلاع می دهند که فلان جا چند نفر کشته داشت، فلان جا چند نفر‏‎ ‎‏کشته داشت، فلان اعتصاب واقع شد، فلان جا اعتصاب شد فلان اداره اعتصاب شد،‏‎ ‎‏فلان دستگاه اعتصاب شد، اینها همه آرامش است که با وجود شاه الآن یک مهد آرامی‏‎ ‎‏است ایران و ثبات دارد؟! یا اگر شاه باشد آرامش نیست؟ ما می گوییم که اگر شاه الآن‏‎ ‎‏باشد و بخواهد ادامه بدهد این سلطنت غیرقانونی و این سلطۀ جهنمی را، ثبات ایران از‏‎ ‎‏بین می رود؛ و رفته است و ایران در معرض سقوط است.‏

لاف و گزاف کارتر

‏     آن شخص می گوید که اگر چنانچه شاه ‏‏[‏‏بماند‏‏]‏‏ یک ایران مستقل، یک ایران برومند،‏‎ ‎‏یک ایران قدرتمند، ثبات منطقه را، ثبات ایران را حفظ می کند! و دنبالش هم آن انگشت‏‎ ‎‏می گذارد روی آن قدرتمند و آن کسی که استقلال را در ایران ایجاد کرده است و یک‏‎ ‎‏دولت برومندی است که آن عبارت از دولت شاه است که آرامش را حفظ کرده و‏