پیام

پیام به اعتصاب کنندگان مطبوعات برای پایان اعتصاب

کد : 69867 | تاریخ : 16/10/1357

پیام

‏زمان: 16 دی 1357 / 7 صفر 1399‏‎[1]‎

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: پایان اعتصاب در مطبوعات کشور‏

‏مخاطب: اعتصاب کنندگان مطبوعات‏

‏بسمه تعالی‏

‏     از اعتصاب کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتوری نرفتند، تشکر‏‎ ‎‏می کنم. و اکنون که دولت غیرقانونی جدید‏‎[2]‎‏ مدعی برداشتن سانسور است، آقایان به‏‎ ‎‏کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند تا تکلیف ملت با دولت غیرقانونی معلوم شود.‏‎ ‎‏مقتضی است سایر اعتصاب کنندگان محترم به اعتصاب خود ادامه دهند، که امید است‏‎ ‎‏پیروزی نزدیک باشد، ان شاءالله تعالی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 352]]‎

  • ـ در صحیفۀ نور، تاریخ پیام 17 دی 57 درج شده است.
  • ـ دولت شاپور بختیار.

انتهای پیام /*