پیام

پیام به ملت ایران (تشکیل هیأت هایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان)

کد : 70305 | تاریخ : 03/03/1358

پیام

‏زمان: 3 خرداد 1358 / 27 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: تشکیل هیأتهایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان‏

‏مخاطب: ملت شریف ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه در مقابل‏‎ ‎‏قانون برابر هستند، و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف‏‎ ‎‏وارد کرده اند به مجازات برسند، لکن، به طوری که اطلاع می دهند، عده ای مخالف‏‎ ‎‏اسلام و روحانیت درصدد هستند که با اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند، و راه را برای‏‎ ‎‏ستمگران باز کنند. لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه شود:‏

‏     1ـ نظر به اینکه روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستانها به وسیلۀ‏‎ ‎‏علمای اعلام درجه اول، هیأتهایی مرکب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از‏‎ ‎‏معتمدین محل تشکیل، و مأموریت رسیدگی به پرونده های اشخاصِ به صورت روحانی‏‎ ‎‏یا اهل منبر را به آنان بدهند؛ و پس از ثبوت جرم ـ شرعاً ـ تحت نظر دادگاه انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی به مجازات برسند.‏

‏     2ـ هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت‏‎ ‎‏کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را تعقیب و مجازات‏‎ ‎‏کند.تذکرات فوق برای کوتاه کردن دست عمال اجانب است از حریم محترم روحانیت،‏‎ ‎‏که می خواهند با نیات فاسد خود و با تز «اسلام منهای روحانیت»، روحانیت اسلام را که‏‎ ‎‏معارض منافع اربابان هستند بکوبند. ملت باید توجه به اینطور فکر استعماری و حیلۀ‏‎ ‎‏مغرضانۀ غربی داشته باشد؛ و ملت شریف موظف است این اقشار خائن را در صفوف‏‎ ‎‏خود راه ندهد. و در صورت تعرض به علما و روحانیون آنان را به دادگاه معرفی کند.‏‎ ‎‏والسلام علی من اتبع الهدی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 466]]‎

انتهای پیام /*