بیانات

بیانات در جمع هیأت دوچرخه سواری خراسان (حفظ شور و وحدت در جوانان)

کد : 70522 | تاریخ : 03/05/1358

بیانات

‏زمان: 3 مرداد 1358 / 30 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم حفظ شور و شعف و وحدت و یکپارچگی جوانان‏

‏حضار: هیأت دوچرخه سواری خراسان‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏ملتی که از راهی دور با دوچرخه می آیند، چنین ملتی، با این همت، نهضت آنان‏‎ ‎‏هرگز شکست نمی خورد‏

‏     این شور و شعفی که ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ هر نوجوان ما در سراسر کشور وجود دارد نتیجه اش همین‏‎ ‎‏است که شما جوانان انجام داده اید، مایۀ امیدواری است. من امیدوارم که شما جوانان‏‎ ‎‏همیشه شور و شعف و وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید.‏

‎ ‎

‎[[page 247]]‎

انتهای پیام /*