فصل اول: کلیات

فصل اول: کلیات

فصل اول: کلیات

کد : 73157 | تاریخ : 04/11/1394

‏فصل اول: کلیات ‏

‏ ‏

‏حاکمیت قانون ‏

‏اهمیت انتخابات و نقش مردم ‏

‏معیارهاى عام انتخاب ‏

‏تبلیغات انتخاباتى ‏

‏ ‏

 

‎[[page 35]]‎


‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 36]]‎

انتهای پیام /*