بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

بازار نباید اجحاف بکند

اقتصاد

کد : 73246 | تاریخ : 10/11/1394

‏بازار نباید اجحاف بکند‏

‏الآن بازار، که در دست بازاریهاى به ظاهر متدین است، به اسم اینکه حالا دیگر کسى نیست که به ما فشار بیاورد و بگوید نرخ کذا، نباید اجحاف بکنند. با حاکم وقت است که جلوگیرى کند؛ و ما ممکن است اجازه بدهیم جلوگیرى کنند از یک اجحافاتى که مى شود در بازار.‏‏ 564‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 604]]‎

انتهای پیام /*