بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏حمایت بى نظیر مردم از ارتش

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

کد : 73299 | تاریخ : 11/11/1394

‏حمایت بى نظیر مردم از ارتش ‏

‏در کجاى دنیا شما سراغ دارید یک همچو مطلبى. یک همچو پشتیبانى مردم از حکومت، از ارتش. سراغ نداریم ما جایى در این، نظیر نداشته است این، در تاریخ هم نمى توانید پیدا بکنید. از بچه هاى کوچکى که ده تومان دارند مى دهند براى ارتشى که آنجا، قواى مسلّحه اى که آنجا کار مى کنند. با آن پیر زن هشتاد ساله اى که چند تا تخم مرغ دارد، اینها ارزش دارد. ارزش اینها زیاد است، و ما باید حفظ کنیم این ارزش را. پیروزى مملکت ما براى همین ارزشهاست.‏‏ 509‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 572]]‎

انتهای پیام /*