بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏جنگ حق و باطل ‏

سیاست / مبارزه و دفاع

کد : 73342 | تاریخ : 11/11/1394

‏جنگ حق و باطل ‏

‏جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنى نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگى وجود دارد.‏‏ 466‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 548]]‎

انتهای پیام /*