بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏حق وتو‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

کد : 73352 | تاریخ : 11/11/1394

‏نظام روابط بین الملل ‏

‏حق وتو‏

‏این مجلسهاى کذا که در دنیا درست شده است، و به دست قدرتمندها درست شده است، و لهذا حق وِتو دارند، همه اش آن ‏

‎[[page 541]]‎


‏ ‏

‏قدرتمندها، اینها همه بازى است براى بلعیدن ماها، این یک مانور سیاسى است که با آن ماها را اغفال کنند و ماها را ببلعند.‏‏ 456‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 542]]‎

انتهای پیام /*