بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏باید تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

کد : 73369 | تاریخ : 11/11/1394

‏باید تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم ‏

‏ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قائل نمى باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفى دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودى مان بسته اند، و اگر ما در محیطى دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرتها و ابرقدرتها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتاریهاى مشقت بارى که داریم، با جهان، برخوردى مکتبى مى نماییم.‏‏ 439‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 529]]‎

انتهای پیام /*