بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏ما به پیروى از پیامبر عظیم الشأن بشر دوست هستیم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

کد : 73418 | تاریخ : 12/11/1394

‏ما به پیروى از پیامبر عظیم الشأن بشر دوست هستیم ‏

‏ما بشر دوست هستیم و پیغمبر ما- پیغمبر عظیم الشأن ما- بشر دوست بود و براى بشر زحمتها [کشید] و تحمل مَشاق کرد؛ و ما هم پیروى از آن دستور مى کنیم. و با همه اقشار بشر، با تمام مستضعفین عالم، روابط حسنه داریم، به شرط اینکه روابط متقابل و احترام متقابل باشد.‏‏ 420‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 521]]‎

انتهای پیام /*