بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏برنامه ما اتحاد ممالک اسلامى است

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

کد : 73436 | تاریخ : 12/11/1394

‏برنامه ما اتحاد ممالک اسلامى است ‏

‏ما براى دفاع از اسلام و ممالک اسلامى و استقلال ممالک اسلامى در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما برنامه اسلام است،‏

‎[[page 508]]‎


‏ ‏

‏وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامى است، برادرى با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، هم پیمانى با تمام دوَل اسلامى است در سراسر جهان؛ مقابل صهیونیست، مقابل اسرائیل، مقابل دوَل استعمارطلب، مقابل کسانى که ذخایر این ملت فقیر را به رایگان مى برند و ملت بدبخت در آتش فقر و بیکارى و بینوایى مى سوزد. در حضور چهره هاى رنگ پریده از گرسنگى و بینوایى دائماً دولتها دم از ترقى و پیشرفتهاى اقتصادى مى زنند.‏

‏این حقایق تلخ ما را به تنگ آورده، علماى اسلام را رنج مى دهد. اگر اینها «ارتجاع سیاه» است بگذار ما مرتجع باشیم!‏‏ 402‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 509]]‎

انتهای پیام /*