بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏وظایف شوراى نگهبان

سیاست / ارکان سیاسی

کد : 73507 | تاریخ : 12/11/1394

‏وظایف شوراى نگهبان ‏

‏شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسى نمایید که صددرصد اسلامى باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده اى که مى خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقى هستند، [ندهید] قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولًا آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفى مى زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل مى کردند؛ مثلًا موسى در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقى داشت؟ بحمدالله مجلس ما مجلسى است اسلامى و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولى شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به ‏

‎[[page 452]]‎


‏ ‏

‏حرف طبقه مرفه مترقى ندهید. خدا ان شاءالله با ماست. اگر عملمان براى خدا باشد، خدا ما را موفق مى کند.‏‏ 345‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 453]]‎

انتهای پیام /*