بخش اول: مبانی اندیشه

‏‏تداوم امامت

امامت و تشیع

کد : 73538 | تاریخ : 12/11/1394

‏تداوم امامت ‏

‏پیغمبر اکرم که از دنیا مى خواست تشریف ببرد، تعیین جانشین و جانشینها را تا زمان غیبت کرد، و همان جانشینها، تعیین امام امّت را هم کردند، به طور کلّى این امّت را به خود وانگذاشتند که متحیر باشند، براى آنها امام تعیین کردند، رهبر تعیین کردند. تا ائمه هُدى - سلام الله علیهم- بودند، آنها بودند و بعد فُقَها؛ آنهایى که متعهدند، آنهایى که اسلامشناس اند، آنهایى که زهد دارند؛ زاهدند، آنهایى که اعراض از دنیا دارند، آنهایى که توجه به زَرق و بَرق دنیا ندارند، آنهایى که دلسوزند براى ملت، آنهایى که ملت را مثل فرزندهاى خودشان مى دانند؛ آنها را تعیین کردند براى پاسدارى از این امّت.‏‏ 67‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 126]]‎

انتهای پیام /*