بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏اسلام و آزادى اقلیتهاى مذهبى ‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

کد : 73587 | تاریخ : 12/11/1394

‏اقلیتهاى مذهبى ‏

‏اسلام و آزادى اقلیتهاى مذهبى ‏

‏[در جمهورى اسلامى حقوق اقلیتهاى مذهبى، نژادى و سیاسى چه خواهد بود؟ آیا حزب کمونیست آزاد خواهد بود؟]‏

‏اسلام بیش از هر دینى و بیش از هر مسلکى به اقلیتهاى مذهبى آزادى داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان که خداوند براى همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به ‏

‎[[page 407]]‎


‏ ‏

‏بهترین وجه از آنان نگهدارى مى کنیم. در جمهورى اسلامى کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.‏‏ 289‏

‏***‏

‎ ‎

‎[[page 408]]‎

انتهای پیام /*